Hae keskon vuosiraportista 2015

Tunnuslukujen laskentakaavat
Kannattavuus
Oman pääoman tuotto, % (Voitto/tappio ennen veroja − Tuloverot) x 100
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % (Voitto/tappio oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja − Tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100
Oma pääoma
Sidotun pääoman tuotto, % Liikevoitto x 100
(Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat − Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100
(Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat − Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Käyttökate Liikevoitto + Poistot + Arvonalentumiset
Rahoitus ja taloudellinen asema
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100
(Taseen loppusumma − Saadut ennakot)
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100
Oma pääoma
Korolliset nettovelat Korolliset velat − Rahamarkkinasijoitukset − Rahavarat
Korolliset nettovelat/käyttökate Korolliset nettovelat
Käyttökate
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake, laimennettu Tulos − Määräysvallattomien omistajien osuus
Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake, laimentamaton Tulos − Määräysvallattomien omistajien osuus
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, laimentamaton Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä − Määräysvallattomien omistajien osuus
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osinko tuloksesta, % (Osinko/osake) x 100
(Tulos/osake)
Hinta/voitto-suhde (P/E) Tilinpäätöspäivän osakekurssi
(Tulos/osake)
Efektiivinen osinkotuotto-% (Osinko/osake) x 100
Tilinpäätöspäivän osakekurssi
Osakekannan markkina-arvo Tilinpäätöspäivän osakekurssi x Osakkeiden lukumäärä
Liiketoiminnan rahavirta/osake Liiketoiminnan rahavirta
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
A-osakkeen ja B-osakkeen tuotto Osakkeen kurssimuutos + Osinkotuotot vuosituottona