Hae keskon vuosiraportista 2015

Tietoa osakkeenomistajille

Yhtiökokous

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 4.4.2016 klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa, Messuaukio 1, Helsinki (Kokoustamon sisäänkäynti). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen alkavat klo 12.00.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.3.2016 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osak­keet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokouk­seen, on ilmoittauduttava viimeistään 30.3.2016 klo 16 joko

a) internet-sivujen kautta osoitteessa www.kesko.fi/yhtiokokous noudattaen siellä annettuja ohjeita
b) sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous@kesko.fi
c) puhelimitse numeroon 01053 23211 (maanantaista perjantaihin klo 9-16)
d) faksilla numeroon 01053 23421, tai
e) kirjeitse osoitteella Kesko Oyj/Konsernin lakiasiat, Satamakatu 3, 00016 Kesko.

Ilmoittautu­misen on oltava perillä yhtiössä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 21.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 30.3.2016 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Yhtiökokouksesta, siihen osallistumisesta ja päätöksenteosta kerrotaan tarkemmin Keskon yhtiökokoussivustolla.

Yhtiökokouksen päätökset julkistetaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedotteella.

Osinkoehdotus

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 2,50 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko on 243,8 % osakekohtaisesta tuloksesta ja 146,7 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä. Viiden edellisen vuoden aikana osinkoa on jaettu keskimäärin 93,6 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Kesko Oyj:n osakasluetteloon. Rekisteröintikäytäntö vaatii kaksi pankkipäivää, joten osingon saajana on yhtiökokouspäivän 4.4.2016 päättyessä osakkeen omistava henkilö. Yhtiökokouspäivänä tehdyissä osakekaupoissa osingon saa siis osakkeiden ostaja. Osingonmaksu alkaisi hallituksen ehdotuksen mukaan 13.4.2016.

Osinkopolitiikka

Kesko Oyj:n osinkopolitiikan mukaan Kesko Oyj jakaa osinkona vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä yhtiön rahoituksellinen asema ja toimintastrategia kuitenkin huomioon ottaen.

Perustietoja osakkeista 31.12.2015

A-osake

  • tunnus: KESAV (OMX)
  • ISIN-koodi: FI0009007900
  • äänimäärä/osake: 10 ääntä
  • osakemäärä: 31 737 007 kpl
  • markkina-arvo: 988 milj. euroa

B-osake

  • tunnus: KESBV (OMX)
  • ISIN-koodi: FI0009000202
  • äänimäärä/osake: 1 ääni
  • osakemäärä: 68 282 745 kpl
  • markkina-arvo: 2 182 milj. euroa

Molempien osakesarjojen pörssierä: 1 osake.
Osakepääoma yhteensä: 197 282 584 euroa.
Osakkeiden lukumäärä yhteensä: 100 019 752 kpl.
Kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä yhteensä: 385 652 815.
Koko osakekannan markkina-arvo: 3 170 milj. euroa

Osakkeenomistajat

Euroclear Finland Oy:n pitämän Kesko Oyj:n osakasluettelon mukaan osakkeenomistajia oli vuoden 2015 lopussa 39 529 (vuoden 2014 lopussa 39 869). Hallintarekisteröityjen osakkeiden kokonaislukumäärä oli 26 926 202 ja osuus osakkeista 26,92 % (vuoden 2014 lopussa vastaavasti 27 043 245 ja 27,04 %). Näiden osakkeiden tuottama äänimäärä oli 32 068 964 eli 8,32 % koko äänimäärästä (vuoden 2014 lopussa vastaavasti 32 512 014 eli 8,43 %).

Lue lisää suurimmista osakkeenomistajista.

Osakkeenomistajien osoitteenmuutokset

Osakkeenomistajien osoitteenmuutokset pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan siihen pankkiin, pankkiiriliikkeeseen tai muuhun tilinhoitajayhteisöön, joka hoitaa osakkeenomistajan arvo-osuustiliä.

Taloudelliset julkaisut

Keskon vuoden 2015 vuosiraportti on julkaistu sähköisenä suomeksi ja englanniksi osoitteessa http://vuosiraportti2015.kesko.fi. Raportti sisältää strategiaraportin, Keskon hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2015, GRI-raportin, selvityksen Keskon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

Tulostettu tilinpäätös jaetaan yhtiökokouksessa ja sitä voi tilata osoitteesta IR (at) kesko.fi .

Tilinpäätöstiedote ja kolme osavuosikatsausta ovat luettavissa yhtiön internet-sivuilta. Sähköpostitse lähetettäviä Keskon pörssi- ja lehdistötiedotteita voi tilata osoitteessa www.kesko.fi/media/tiedotetilaukset/.

 

Lue lisää Keskon vuosiraporteista

Lue lisää Keskon viestintäpolitiikasta

Lue lisää Keskon sijoittajaviestintäpolitiikasta

Analyytikkojen yhteystiedot