Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 9. Muut laajan tuloksen erät
Muut laajan tuloksen erät ja niihin liittyvät verot
Milj. € 2015
Ennen veroja
Vero- vaikutus Verojen jälkeen 2014 Ennen veroja Vero- vaikutus Verojen jälkeen
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 28,8 -5,8 23,0 -24,6 4,9 -19,6
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -17,4 -17,4 -27,9 -27,9
Hyperinflaatio-oikaisut - - 4,5 4,5
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -0,0 0,0 -0,0 1,1 -0,2 0,9
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 1,4 -0,3 1,1 -2,9 -0,2 -3,0
Muut erät -0,3 -0,3 -0,2 -0,2
Yhteensä 12,5 -6,1 6,4 -49,9 4,5 -45,4
Hyperinflaatio
Valko-Venäjä luokiteltiin joulukuussa 2011 hyperinflaatiomaaksi, johon sovellettiin IAS 29 mukaista hyperinflaatiolaskentaa. Hyperinflaatiolaskenta vaatii esittämään tilinpäätöksen raportointikauden päättymispäivän mukaisessa mittayksikössä riippumatta siitä, perustuuko tilinpäätös alkuperäisiin hankintamenoihin vai jälleenhankinta-arvoihin. Tuloslaskelma- ja tase-erät oikaistiin yleistä hintaindeksiä käyttäen. Varojen arvojen oikaisujen johdosta omaan pääomaan kirjattiin vuonna 2014 4,5 milj. euroa veroineen, josta konsernin osuus oli 0,4 milj. euroa ja määräysvallattomien omistajien osuus 4,1 milj. euroa. Arvonmuutokset tehtiin käyttäen Valko-Venäjän kuluttajahintaindeksiä. Hyperinflaatiolaskenta lopetettiin vuonna 2015, koska maassa ei enää vallitse hyperinflaatio.