Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 7. Rahoitustuotot ja -kulut
Milj. € 2015 2014
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot
Korkotuotot lainoista ja muista saamisista 7,8 5,4
Korkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 0,8 1,4
Korkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 1,6 6,9
Myyntivoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 0,1 0,1
Muut rahoitustuotot 0,1 0,0
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot yhteensä 10,4 13,8
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusveloista -11,6 -14,2
Myyntitappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista -1,1 -0,4
Muut rahoituskulut -1,6 -1,0
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -14,2 -15,6
Valuuttakurssierot
Kurssierot ja käypien arvojen muutokset johdannaisista, valuuttamääräisistä lainoista, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, ja pankkitileistä -3,3 -4,4
Valuuttakurssierot yhteensä -3,3 -4,4
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -7,1 -6,1
Korkokuluihin sisältyy rahoitusleasingsopimuksista tilikauden kuluksi kirjattuja korkoja 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Korkotuottoihin sisältyy rahoitusleasingsopimuksista tilikauden tuotoiksi kirjattuja korkoja 0,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
USD-määräisen Private Placement -luottojärjestelyn realisoituneiden korkojohdannaisten suojaustulos kirjataan nettona korkokuluihin yhdessä lainan korkojen kanssa.
Tuloslaskelmaan kirjatut valuuttakurssierot
Milj. € 2015 2014
Myynti -0,1 -0,1
Muut tuotot 6,6 15,2
Ostot 0,2 -1,6
Muut kulut -5,4 -2,8
Rahoitustuotot ja -kulut -3,3 -4,4
Yhteensä -2,1 6,3