Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 5. Kertaluonteiset erät
Milj. € 2015 2014
Kiinteistöjen ja osakkeiden myyntivoitot 101,0 2,9
Kiinteistöjen ja osakkeiden myyntitappiot -130,3 -0,1
Arvonalentumistappiot -9,2 -44,4
Liiketoiminnan lopettamiskulut ja uudelleenjärjestelyt -11,3 -39,6
Yhteensä -49,9 -81,3
Poikkeukselliset, tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat käsitellään kertaluonteisina erinä ja ne on kohdistettu segmenteille. Konsernissa luokitellaan kertaluonteisiksi eriksi kiinteistöjen, osakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot ja -tappiot, arvonalennukset sekä merkittävät liiketoimintojen lopettamiskulut ja uudelleenjärjestelyt. Myyntivoitot on esitetty tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa ja myyntitappiot liiketoiminnan muissa kuluissa. Arvonalentumiset on esitetty tuloslaskelmassa rivillä poistot ja arvonalentumiset. Vuoden 2015 kertaluonteisiin eriin sisältyy Anttilan myyntitappio 130 milj. euroa sekä kiinteistöjen myynneistä kirjatut 101,0 milj. euron myyntivoitot. Venäjän Intersportin alhaiseksi jääneestä volyymista ja tappiollisuudesta johtuen Kesko suunnittelee vetäytyvänsä Venäjän urheilukaupasta vuoden 2016 aikana. Intersport Venäjän liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyen kirjattiin neljännelle vuosineljännekselle kertaluonteisia arvonalennuksia ja varauksia yhteensä 17,2 milj. euroa. Vuoden 2014 kertaluonteisiin eriin sisältyi Anttilan tavarataloverkoston supistamisesta kirjattu uudelleenjärjestelyvaraus sekä K-citymarket käyttötavaran ja Anttilan yhdistämiseen liittyneistä käyttöomaisuuseristä kirjattu arvonalentuminen, yhteensä 46,8 milj. euroa. Lisäksi kertaluonteisiin eriin sisältyi Norjan Byggmakkerin vähittäiskauppaliiketoiminnan muutoksiin liittyvä uudelleenjärjestelyvaraus 5,2 milj. euroa, Keskon toimialarakennemuutokseen liittyneiden henkilöstövähennysten kustannukset 4,2 milj. euroa sekä Keskon pääkonttorin peruskorjaukseen liittyvä kiinteistön arvonalentumiskirjaus 21,0 milj. euroa.