Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 4. Liiketoiminnan muut tuotot ja muut liikekulut
Liiketoiminnan muut tuotot
Milj. € 2015 2014
Palvelukorvaukset 544,3 560,8
Vuokratuotot 44,5 42,7
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot 102,7 2,8
Johdannaissopimusten realisoituneet voitot ja käyvän arvon muutokset 6,6 15,2
Muut 102,3 107,8
Yhteensä 800,4 729,3
Palvelukorvaukset ovat pääosin ketjuyritysten maksamia ketju- ja kauppapaikkamaksuja.
Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy kertaluonteisia eriä 101,0 milj. euroa (2,9 milj. euroa). Kertaluonteisista eristä on kerrottu lisää liitteessä 5.
Muut liikekulut
Milj. € 2015 2014
Muut liikekulut -112,2 -123,6
Aineellisten hyödykkeiden ja osakkeiden myyntitappiot -130,6 -0,3
Johdannaissopimusten realisoituneet tappiot ja käyvän arvon muutokset* -6,8 -2,8
Yhteensä -249,6 -126,7
* Sisältää kytkettyjen johdannaisten arvonmuutoksia.
Aineellisten hyödykkeiden ja osakkeiden myyntitappioihin sisältyy kertaluonteisia myyntitappioita yhteensä 130,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Kertaluonteisista eristä on kerrottu lisää liitteessä 5.
Tilintarkastajien palkkiot
Milj. € 2015 2014
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Tilintarkastus 0,8 0,9
Veroneuvonta 0,1 0,1
Muut palvelut 0,6 0,3
Yhteensä 1,5 1,3
Muut tilintarkastustoimistot 1,2 0,3