Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 31. Rahavirtalaskelmaan liittyvät liitetiedot
Investoinnit ja rahoitustapahtumat, joihin ei liity rahan liikettä
Milj. € 2015 2014
Käyttöomaisuushankinnat yhteensä, 218,5 194,0
joista kassastamaksuilla rahoitetut 214,8 193,6
Maksut aikaisempien tilikausien investoinneista -4,9 -4,0
Rahoitusleasingillä tai muulla velalla rahoitetut investoinnit 8,6 4,4
Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut
Milj. € 2015 2014
Oikaistaan tuloslaskelman erät, joihin ei liity maksutapahtumaa ja erät, jotka esitetään muualla rahavirtalaskelmassa:
Varausten muutos -0,6 15,5
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävistä sijoituksista -0,6 0,2
Arvonalentumiset 9,2 44,4
Luottotappiot 3,7 6,0
Kertaluonteiset käyttöomaisuuden myyntivoitot -102,9 -4,1
Kertaluonteiset käyttöomaisuuden myyntitappiot 132,7 0,3
Osakepalkkiokulut -0,8 0,3
Etuuspohjaiset eläkkeet -1,3 -1,4
Muut 0,6 2,0
Yhteensä 40,1 63,3
Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisujen ryhmä Muut sisältää ostojen ja myyntien toteutumattomien kurssivoittojen ja -tappioiden oikaisun sekä muiden ei-maksuperusteisten erien oikaisun.
Myytyjen tytäryhtiöiden nettovarat
Milj. € 2015 2014
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 16,5 -
Vaihto-omaisuus 71,7 -
Saamiset 29,4 -
Rahavarat 21,5 -
Velat -34,4 -
Varaukset -15,8 -
Nettovarat yhteensä 89,0 -
Rahavirtalaskelman rahavarat
Milj. € 2015 2014
Myytävissä olevat rahoitusvarat (maturiteetti alle 3 kk) 192,8 206,3
Rahavarat 141,2 107,0
Yhteensä 334,1 313,3
Rahavirtalaskelmassa rahavaroina käsitellään taseen rahavarojen lisäksi myytävissä olevista rahoitusvaroista ne erät, jotka erääntyvät alle kolmen kuukauden kuluessa hankinta-ajankohdasta lukien.