Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 20. Lyhytaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat
Milj. € 2015 2014
Kirjanpitoarvo 1.1. 271,7 398,4
Muutokset 99,8 -126,9
Käyvän arvon muutokset 0,2 0,3
Kirjanpitoarvo 31.12. 371,7 271,7
Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältävät lyhytaikaisia sijoituksia yritystodistuksiin, pankkien sijoitustodistuksiin ja muihin korkoinstrumentteihin. Erän jakautumista on kuvattu tarkemmin liitteessä 32.