Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 2. Segmentti-informaatio
Konsernin raportoitavat segmentit muodostuvat konsernin toimialoista, jotka ovat päivittäistavarakauppa, rauta- ja erikoiskauppa sekä autokauppa.
Segmentti-informaatio raportoidaan ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle toimitettavan sisäisen raportoinnin kanssa yhdenmukaisella tavalla. Ylimpänä operatiivisena päätöksentekijänä, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmenteille, toimii konsernijohtoryhmä. Raportoitavien toimintasegmenttien liikevaihto muodostuu päivittäistavarakaupasta, rauta- ja erikoiskaupasta sekä autokaupasta. Segmenttien välinen myynti tapahtuu markkinahintaan.
Konsernijohtoryhmä arvioi segmenttien tulosta liikevoiton, kertaluonteisilla erillä oikaistun liikevoiton ja sidotun pääoman tuoton perusteella. Poikkeukselliset, tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat käsitellään kertaluonteisina erinä ja ne on kohdistettu segmenteille. Konsernissa luokitellaan kertaluonteisiksi eriksi kiinteistöjen, osakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot ja -tappiot, arvonalennukset sekä merkittävät liiketoimintojen lopettamiskulut ja uudelleenjärjestelyt. Myyntivoitot on esitetty tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa ja myyntitappiot liiketoiminnan muissa kuluissa. Muilta osin johtoryhmän tulosseuranta vastaa kaikilta osin IFRS-raportointia. Rahoitustuottoja ja -kuluja ei kohdisteta segmenteille, sillä konsernirahoitus hallinnoi konsernin rahavaroja ja rahoitusvelkoja. Konsernin sisäisinä kauppoina tehtyjen valuuttatermiinien käypien arvojen muutokset raportoidaan osana liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja niiltä osin, kun ne suojaavat segmenttien valuuttariskiä.
Segmentin sidotun pääoman varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, jotka voidaan perustellusti kohdistaa segmenteille. Sidotun pääoman varat sisältävät aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet, osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävissä sijoituksissa ja muut sijoitukset, eläkesaamiset, vaihto-omaisuuden, myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset, korolliset saamiset sekä myytävänä olevat omaisuuserät. Sidotun pääoman velat sisältävät ostovelat, osuuden muista korottomista veloista ja varaukset. Konsernin kiinteistövarat ja niistä aiheutuvat tuotot ja kulut on kohdistettu segmenteille.
Sidottuun pääomaan eivät sisälly laskennalliset verosaamiset ja -velat, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat valuuttatermiinien taseeseen merkittyä käypää arvoa lukuun ottamatta, myytävissä olevat rahoitusvarat, rahavarat eivätkä korolliset velat.
Päivittäistavarakauppa
Päivittäistavarakauppa käsittää päivittäistavaroiden tukkukaupan ja yritysasiakaskaupan Suomessa ja päivittäistavarakaupan Venäjällä. Suomessa Ruokakesko harjoittaa liiketoimintaa K-kauppias-liiketoimintamallilla ja Venäjällä Ruokakesko toimii itse vähittäiskauppiaana. Suomessa vähittäiskaupassa on noin 900 K-kauppias-liiketoimintamallilla toimivaa K-ruokakauppaa, joista muodostuvat ruokakaupan vähittäiskauppaketjut K-citymarket, K-supermarket ja K-market. Ruokakesko johtaa kaupoista muodostuvien ketjujen toimintaa. Ketjutoiminnalla varmistetaan parempi kilpailukyky ja K-kauppiaille vahvat edellytykset tavaroiden hankintaan, valikoiman muodostamiseen, markkinointiin ja hintakilpailuun. Ruokakeskon tytäryhtiö Kespro Oy harjoittaa hotelli-, ravintola- ja catering -toimialan (HoReCa) päivittäistavaroiden tukkukauppaa Suomessa. K-citymarketin käyttötavarakauppa toimii käyttötavaroiden vähittäismyyjänä Suomessa.
Rauta- ja erikoiskauppa
Rauta- ja erikoiskauppa käsittää rauta- ja sisustuskaupan tukku- ja yritysasiakaskaupan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä, maatalous- ja konekaupan Suomessa, konekaupan Baltiassa sekä vapaa-ajankaupan Suomessa ja Venäjällä. Rauta- ja sisustuskaupassa Kesko vastaa ketjujen konsepteista, markkinoinnista, hankinta- ja logistiikkapalveluista ja kauppapaikkaverkostosta kaikissa toimintamaissa sekä kauppiasresursseista Suomessa. Konserni toimii itse vähittäiskauppiaana Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Vähittäiskauppaketjut ovat K-rauta, Rautia, Byggmakker (Norja), Senukai (Liettua) ja OMA (Valko-Venäjä). Rauta- ja sisustuskaupat palvelevat sekä kuluttaja- että ammattiasiakkaita. Huonekalukaupan ketjuina toimivat Suomessa ja Baltiassa Asko ja Sotka. Vapaa-ajankauppaan kuuluvat Intersport ja Budget Sport sekä Kookenkä. Intersport harjoittaa urheiluvälinekauppaa Suomessa ja Venäjällä. Maatalous- ja konekauppa sisältää K-maatalouden ja Konekeskon toiminnot. Konekauppa on maarakennus-, ympäristö- ja maatalouskoneiden sekä vapaa-ajankoneiden maahantuontiin ja kauppaan erikoistunut palveluyritys.
Autokauppa
Autokauppa käsittää VV-Auton liiketoiminnot. VV-Auto toimii Volkswagen-, Audi- ja Seat-henkilöautojen sekä Volkswagen-hyötyautojen maahantuojana ja markkinoijana Suomessa. VV-Auto harjoittaa myös autojen vähittäiskauppaa ja tarjoaa jälkimarkkinointipalveluja omissa vähittäiskauppaliikkeissään.
Yhteiset toiminnot
Yhteiset toiminnot sisältävät konsernille yhteisiä tukitoimintoja.
Segmentti-informaatio 2015
Tulos
Milj. € Päivittäis-
tavara-
kauppa
Rauta-
ja erikois-
kauppa
Auto-
kauppa
Yhteiset
toiminnot
Elimi-
noinnit
Yhteensä
Segmentin liikevaihto 4 672,9 3 249,8 747,9 129,4 8 799,9
josta sisäistä -15,4 -0,6 -0,4 -104,6 -121,0
Liikevaihto konsernin ulkopuolelta 4 657,5 3 249,1 747,5 24,8 8 678,9
Segmentin muut tuotot 607,9 187,6 4,3 14,7 814,5
josta sisäistä -6,1 -10,0 0,0 2,0 -14,1
Liiketoiminnan muut tuotot konsernin ulkopuolelta 601,9 177,6 4,3 16,7 0,0 800,4
Poistot -69,1 -44,6 -8,0 -5,8 -0,1 -127,6
Arvonalentumiset -0,0 -9,2 -9,2
Liikevoitto 249,4 -57,2 26,1 -23,7 0,0 194,6
Kertaluonteiset erät 71,9 -120,8 -0,9 -0,1 -49,9
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 177,5 63,6 26,1 -22,8 0,1 244,5
Rahoitustuotot ja -kulut -7,1
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävistä sijoituksista 0,6
Tulos ennen veroja 188,0
Varat ja velat
Milj. € Päivittäis-
tavara-
kauppa
Rauta-
ja erikois-
kauppa
Auto-
kauppa
Yhteiset
toiminnot
Elimi-
noinnit
Yhteensä
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 788,3 523,7 75,7 60,0 2,9 1 450,5
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävissä sijoituksissa ja muut sijoitukset 4,7 0,2 0,0 110,2 -0,6 114,5
Eläkesaamiset 40,6 16,3 119,5 176,4
Vaihto-omaisuus 211,9 382,3 140,9 -0,0 735,0
Myyntisaamiset 284,5 256,6 43,4 11,3 -14,1 581,7
Muut korottomat saamiset 50,5 60,7 4,1 24,2 -21,0 118,5
Korolliset saamiset 3,8 3,8 0,3 63,1 71,0
Myytävänä olevat omaisuuserät 0,5 0,5
Sidottuun pääomaan sisältyvät varat 1 384,3 1 243,5 264,4 388,8 -32,8 3 248,1
Kohdistamattomat erät
Laskennalliset verosaamiset 3,9
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 374,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat 371,7
Rahavarat 141,2
Varat yhteensä 1 384,3 1 243,5 264,4 388,8 -32,8 4 139,3
Ostovelat 424,4 355,3 17,4 7,7 -9,8 795,1
Muut korottomat velat 233,5 131,3 69,2 88,8 -15,7 507,2
Varaukset 4,0 16,6 31,9 0,9 53,4
Sidottuun pääomaan sisältyvät velat 661,9 503,3 118,6 97,5 -25,4 1 355,7
Kohdistamattomat erät
Korolliset velat 439,1
Muut korottomat velat 31,2
Laskennalliset verovelat 71,4
Velat yhteensä 661,9 503,3 118,6 97,5 -25,4 1 897,3
Sidottu pääoma yhteensä 31.12. 722,4 740,3 145,8 291,3 -7,4 1 892,4
Sidottu pääoma keskimäärin 871,4 823,0 103,7 292,2 -7,1 2 083,2
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 20,4 7,7 25,2 11,7
Investoinnit 128,9 55,3 16,0 18,5 -0,2 218,5
Henkilöstön lukumäärä 31.12. 8 364 12 270 783 518 21 935
Henkilökunta keskimäärin 6 420 11 269 780 487 18 955
Segmentti-informaatio 2014
Tulos
Milj. € Päivittäis-
tavara-
kauppa
Rauta-
ja erikois-
kauppa
Auto-
kauppa
Yhteiset
toiminnot
Elimi-
noinnit
Yhteensä
Segmentin liikevaihto 4 753,6 3 568,4 766,5 122,9 9 211,4
josta sisäistä -34,1 0,3 -0,4 -106,6 -140,8
Liikevaihto konsernin ulkopuolelta 4 719,6 3 568,7 766,1 16,3 9 070,6
Segmentin muut tuotot 556,6 176,0 4,5 8,3 745,4
josta sisäistä -8,1 -9,3 1,3 -16,0
Liiketoiminnan muut tuotot konsernin ulkopuolelta 548,5 166,7 4,5 9,6 0,0 729,3
Poistot -74,9 -61,3 -8,5 -5,9 -0,0 -150,7
Arvonalentumiset -4,3 -19,1 -21,0 -44,4
Liikevoitto 216,2 -52,0 28,9 -41,7 -0,0 151,4
Kertaluonteiset erät -7,1 -52,4 -21,8 -81,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 223,2 0,4 28,9 -19,9 -0,0 232,6
Rahoitustuotot ja -kulut -6,1
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävistä sijoituksista -0,2
Tulos ennen veroja 145,0
Varat ja velat
Milj. € Päivittäis-
tavara-
kauppa
Rauta-
ja erikois-
kauppa
Auto-
kauppa
Yhteiset
toiminnot
Elimi-
noinnit
Yhteensä
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 1 018,1 645,8 75,5 59,9 2,8 1 802,1
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävissä sijoituksissa ja muut sijoitukset 4,7 0,1 0,0 101,1 -0,6 105,3
Eläkesaamiset 40,6 16,2 90,4 147,2
Vaihto-omaisuus 213,4 452,7 110,6 -0,2 776,4
Myyntisaamiset 286,5 261,6 39,1 13,5 -16,4 584,2
Muut korottomat saamiset 51,2 64,7 3,3 57,8 -14,4 162,6
Korolliset saamiset 8,6 3,6 4,9 17,0
Myytävänä olevat omaisuuserät 0,5 0,5
Sidottuun pääomaan sisältyvät varat 1 623,0 1 444,6 228,5 328,1 -28,8 3 595,4
Kohdistamattomat erät
Laskennalliset verosaamiset 4,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 219,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat 271,7
Rahavarat 107,0
Varat yhteensä 1 623,0 1 444,6 228,5 328,1 -28,8 4 197,7
Ostovelat 436,4 343,2 21,7 4,7 -11,3 794,6
Muut korottomat velat 214,4 172,7 71,6 56,6 -12,8 502,5
Varaukset 9,7 29,1 29,8 0,2 68,8
Sidottuun pääomaan sisältyvät velat 660,5 544,9 123,1 61,5 -24,1 1 365,9
Kohdistamattomat erät
Korolliset velat 498,9
Laskennalliset verovelat 67,4
Velat yhteensä 660,5 544,9 123,1 61,5 -24,1 1 932,2
Sidottu pääoma yhteensä 31.12. 962,6 899,7 105,4 266,6 -4,7 2 229,5
Sidottu pääoma keskimäärin 1 006,6 940,9 96,3 313,9 -3,4 2 354,2
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 22,2 0,0 30,1 9,9
Investoinnit 98,0 71,9 13,2 12,2 -1,2 194,0
Henkilöstön lukumäärä 31.12. 8 157 14 286 823 528 23 794
Henkilökunta keskimäärin 6 176 12 524 825 451 19 976
Konserninlaajuiset tiedot
Konserni toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Päivittäistavarakauppa toimii Suomessa ja Venäjällä, autokauppa Suomessa sekä rauta- ja erikoiskauppa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä.
Liikevaihto, varat, investoinnit ja henkilöstö on esitetty sijainnin mukaan jaoteltuna.
2015
Milj. €
Suomi Muut
Pohjois-
maat
Baltian
maat
Venäjä ja
Valko-
Venäjä
Elimi-
noinnit
Yhteensä
Liikevaihto 7 056,8 627,2 584,1 426,8 -16,0 8 678,9
Varat 2 357,1 182,3 216,3 492,5 3 248,1
Investoinnit 130,6 4,2 4,1 79,6 218,5
Henkilöstö keskimäärin 8 300 988 4 508 5 160 18 955
2014
Milj. €
Suomi Muut
Pohjois-
maat
Baltian
maat
Venäjä ja
Valko-
Venäjä
Elimi-
noinnit
Yhteensä
Liikevaihto 7 416,8 625,1 552,8 493,4 -17,5 9 070,6
Varat 2 711,4 212,4 219,8 451,8 3 595,4
Investoinnit 115,5 6,4 6,2 65,9 194,0
Henkilöstö keskimäärin 9 580 1 124 4 468 4 804 19 976
Liikevaihto muodostuu lähes kokonaisuudessaan tavaroiden myynnistä. Palvelujen myynnin määrä on vähäinen.
Kesko-konsernilla ei ole yksittäisiä asiakkaita, joilta saadun tuoton määrä ylittäisi 10 % koko Kesko-konsernin tuotoista.