Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 19. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset
Milj. € 2015 2014
Korolliset saamiset
Rahoitusleasingsaamiset 2,7 4,9
Korolliset laina- ja muut saamiset 7,3 6,1
Korolliset saamiset yhteensä 10,0 11,0
Myyntisaamiset 581,7 584,2
Tuloverosaamiset 2,0 24,3
Muut korottomat saamiset
Korottomat laina- ja muut saamiset 19,6 20,9
Siirtosaamiset 95,0 116,4
Muut korottomat saamiset yhteensä 114,6 137,3
Yhteensä 708,3 756,8
Myyntisaamisista on kirjattu luottotappioiksi tuloslaskelmaan yhteensä 3,7 milj. euroa (6,0 milj. euroa). Luottoriskiä on kuvattu tarkemmin liitteessä 32.
Siirtosaamiset muodostuvat pääasiassa ostojen ja henkilöstökulujen jaksotuksista.
Lyhytaikaisten myynti- ja lainasaamisten sekä lyhytaikaisten korollisten saamisten käyvän arvon oletetaan vastaavan niiden kirjanpitoarvoa saamisten lyhyen maturiteetin johdosta.