Hae keskon vuosiraportista 2015

Liitetiedot

Liite 1. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Liite 2. Segmentti-informaatio
Liite 3. Yrityshankinnat ja myydyt omaisuuserät
Liite 4. Liiketoiminnan muut tuotot ja muut liikekulut
Liite 5. Kertaluonteiset erät
Liite 6. Henkilöstökulut, johdon palkat ja henkilöstön määrä
Liite 7. Rahoitustuotot ja -kulut
Liite 8. Tuloverot
Liite 9. Muut laajan tuloksen erät
Liite 10. Osakekohtainen tulos
Liite 11. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Liite 12. Aineettomat hyödykkeet
Liite 13. Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyissä sijoituksissa
Liite 14. Pitkäaikaiset saamiset
Liite 15. Rahoitusleasingsaamiset
Liite 16. Laskennalliset verot
Liite 17. Eläkesaamiset
Liite 18. Vaihto-omaisuus
Liite 19. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset
Liite 20. Lyhytaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat
Liite 21. Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja niihin liittyvät velat
Liite 22. Oma pääoma
Liite 23. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin
Liite 24. Rahoitusleasingvelat
Liite 25. Varaukset
Liite 26. Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat
Liite 27. Yhteisessä määräysvallassa olevat omaisuuserät
Liite 28. Vastuusitoumukset
Liite 29. Muut vuokrasopimukset
Liite 30. Osakeperusteiset maksut
Liite 31. Rahavirtalaskelmaan liittyvät liitetiedot
Liite 32. Rahoitusriskien hallinta
Liite 33. Lähipiiritapahtumat
Liite 34. Riita-asiat ja mahdolliset oikeusprosessit
Liite 35. Muut liitetiedot
Liite 36. Konsernirakenne
Liite 37. Tytäryhtiöt, pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävät sijoitukset ja suhteellisesti yhdisteltävät keskinäiset kiinteistöyhtiöt 31.12.2015