Hae keskon vuosiraportista 2015

Konsernitase
Milj. € Liite 31.12.2015 % 31.12.2014 %
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11 1 282,1 1 624,1
Aineettomat hyödykkeet 12 168,4 177,9
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävissä sijoituksissa 13 37 99,2 92,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat 23 32 15,3 13,1
Pitkäaikaiset saamiset 14 15 23 62,9 7,1
Laskennalliset verosaamiset 16 3,9 4,2
Eläkesaamiset 17 176,4 147,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 808,3 43,7 2 065,9 49,2
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 18 735,0 776,4
Korolliset saamiset 19 23 10,0 11,0
Myyntisaamiset 19 23 32 581,7 584,2
Tuloverosaamiset 19 23 2,0 24,3
Muut korottomat saamiset 19 23 114,6 137,3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 23 32 374,2 219,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat 20 23 32 371,7 271,7
Rahavarat 141,2 107,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 330,5 56,3 2 131,2 50,8
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 21 0,5 0,0 0,5 0,0
Varat yhteensä 4 139,3 100,0 4 197,7 100,0
Milj. € Liite 31.12.2015 % 31.12.2014 %
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 22 197,3 197,3
Ylikurssirahasto 22 197,8 197,8
Muut rahastot 22 265,5 265,5
Muuntoerot 22 -44,6 -37,9
Arvonmuutosrahasto 22 0,2 -0,9
Kertyneet voittovarat 1 547,1 1 562,1
2 163,4 52,3 2 183,9 52,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 78,6 1,9 81,6 1,9
Oma pääoma yhteensä 2 241,9 54,2 2 265,5 54,0
Pitkäaikaiset velat
Korolliset pitkäaikaiset velat 23 24 32 258,3 319,3
Korottomat pitkäaikaiset velat 23 32 42,2 10,5
Laskennalliset verovelat 16 71,4 67,4
Eläkevelvoitteet 17 0,9 2,0
Varaukset 25 15,6 26,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 388,4 9,4 425,9 10,1
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 23 32 180,8 179,6
Ostovelat 23 26 32 795,1 794,6
Muut korottomat velat 23 26 32 212,6 217,9
Tuloverovelat 23 26 32 31,4 9,2
Siirtovelat 23 26 32 251,3 262,9
Varaukset 25 37,8 42,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 509,0 36,5 1 506,3 35,9
Velat yhteensä 1 897,3 45,8 1 932,2 46,0
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 139,3 100,0 4 197,7 100,0