Hae keskon vuosiraportista 2015

Konsernin rahavirtalaskelma
Milj. € Liite 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen veroja 188,0 145,0
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot 127,6 150,7
Rahoitustuotot ja -kulut 7,1 6,1
Muut oikaisut 31 40,1 63,3
174,8 220,1
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys (-)/vähennys (+) -1,8 31,7
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) -43,9 -6,9
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) 7,0 -20,9
-38,8 3,9
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -17,6 -16,1
Saadut korot 8,9 13,0
Saadut osingot 0,1 0,1
Maksetut verot -38,9 -61,6
Liiketoiminnan nettorahavirta 276,4 304,4
Investointien rahavirta
Investoinnit pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltäviin sijoituksiin 31 -11,0 0,0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 31 -203,8 -193,6
Investoinnit myytävissä oleviin rahoitusvaroihin - 0,0
Tytäryhtiöiden myynnit vähennettynä luovutushetken rahavaroilla 31 -47,3 0,3
Osakkuus- ja yhteisyritysten pääoman palautus 9,5 -
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 470,4 10,8
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys (-)/vähennys (+) -0,6 0,3
Investointien nettorahavirta 217,1 -182,1
Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) -58,6 -44,8
Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,8 -1,0
Korollisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) 1,8 -0,5
Maksetut osingot -156,1 -143,4
Osakeannista saadut maksut - 2,1
Omien osakkeiden hankinta - -16,1
Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-)/vähennys (+) -269,2 -56,8
Muut erät 19,3 6,8
Rahoituksen nettorahavirta -465,7 -253,6
Rahavarojen ja lyhytaikaisten myytävissä olevien rahoitusvarojen muutos 27,8 -131,3
Rahavarat ja lyhytaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat 1.1. 31 313,3 453,0
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos -7,1 -8,4
Rahavarat ja lyhytaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat 31.12. 31 334,1 313,3