Hae keskon vuosiraportista 2015

Tuloslaskelman liitetiedot
Liite 2. Liiketoiminnan muut tuotot
Milj.€ 2015 2014
Kiinteistöjen ja osakkeiden myyntivoitot 57,7 0,0
Vuokratuotot 99,5 113,0
Muut 0,7 0,7
Yhteensä 158,0 113,6
Liite 3. Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin
2015 2014
Kesko Oyj 180 171
Yhteensä 180 171
Liite 4. Henkilöstökulut
Milj. € 2015 2014
Palkat ja palkkiot -17,8 -15,9
Henkilösivukulut
Eläkekulut -2,6 -1,8
Muut henkilösivukulut -0,8 -0,8
Yhteensä -21,2 -18,4
Johdon palkat ja palkkiot
Milj. € 2015 2014
Toimitusjohtaja 1,0 1,3
Hallituksen jäsenet 0,4 0,4
Yhteensä 1,4 1,6
Johdon palkat ja palkkiot on esitetty henkilöittäin eriteltynä konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.
Liite 5. Poistot ja arvonalentumiset
Milj. € 2015 2014
Suunnitelman mukaiset poistot -16,4 -19,0
Arvonalentumiset, pysyvät vastaavat -4,8 -0,1
Yhteensä -21,2 -19,1
Liite 6. Liiketoiminnan muut kulut
Milj. € 2015 2014
Vuokrakulut -51,4 -55,8
Markkinointikulut -3,7 -1,7
Kiinteistöjen ja kauppapaikkojen hoito -5,6 -6,3
Tietoliikennekulut -24,4 -18,6
Muut liikekulut -121,6 -9,4
Yhteensä -206,7 -91,8
Muihin liikekuluihin sisältyy Anttilan myyntitappio 107,6 milj. euroa.
Tilintarkastajien palkkiot
Milj. € 2015 2014
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Tilintarkastus 0,3 0,2
Veroneuvonta 0,1 0,1
Muut palvelut 0,4 0,1
Yhteensä 0,8 0,4
Liite 7. Rahoitustuotot ja -kulut
Milj. € 2015 2014
Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä 3,8 0,1
Osakkeiden myyntivoitot - 0,1
Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä 3,8 0,2
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 15,0 13,9
Muut 18,6 48,7
Korko- ja rahoitustuotot yhteensä 33,6 62,6
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
Arvonalentumiset osakkeista -26,5 -21,4
Arvonalentumiset muista sijoituksista -1,1 -77,7
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä -27,6 -99,1
Korko- ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -2,7 -3,3
Muut -27,6 -49,5
Korko- ja rahoituskulut yhteensä -30,3 -52,8
Yhteensä -20,5 -89,2
Liite 8. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät
Milj. € 2015 2014
Saadut konserniavustukset 306,0 234,0
Annetut konserniavustukset -16,4 -121,5
Yhteensä 289,6 112,5
Liite 9. Tilinpäätössiirrot
Milj. € 2015 2014
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus 15,5 2,8
Yhteensä 15,5 2,8
Liite 10. Pakollisten varausten muutokset
Milj. € 2015 2014
Muut muutokset 0,7 0,1
Yhteensä 0,7 0,1
Liite 11. Tuloverot
Milj. € 2015 2014
Tuloverot satunnaisista eristä -57,9 -22,5
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -16,8 -5,5
Yhteensä -74,7 -28,0
Laskennalliset verot
Laskennallisia verovelkoja ja -saamisia ei ole merkitty taseeseen. Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirtojen kertymästä on 11,4 milj. euroa. Muiden laskennallisten verovelkojen tai -saamisten määrä ei ole olennainen.