Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 16. Oma pääoma
Milj. € Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Käyttö-
rahasto
SVOP Kertyneet
voitto-
varat
Oma
pääoma
Oma pääoma 1.1.2014 197,3 197,5 243,4 20,6 954,8 1 613,6
Lisäys 2,1 2,1
Osingonjako -138,5 -138,5
Omat osakkeet -14,4 -14,4
Siirto lahjoitusvaroihin -0,2 -0,2
Tilikauden tulos 16,3 16,3
Oma pääoma 31.12.2014 197,3 197,5 243,4 22,8 818,0 1 478,9
Osingonjako -148,7 -148,7
Omat osakkeet 4,7 4,7
Siirto lahjoitusvaroihin -0,3 -0,3
Tilikauden tulos 161,8 161,8
Oma pääoma 31.12.2015 197,3 197,5 243,4 22,8 835,6 1 496,5
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 2015 2014
Muut rahastot 266,2 266,2
Edellisten tilikausien voitto 673,7 801,7
Tilikauden voitto 161,8 16,3
Yhteensä 1 101,7 1 084,2
Emoyhtiön osakkeiden jakautuminen Kpl
A-osakkeet 31 737 007
B-osakkeet 68 282 745
Yhteensä 100 019 752
Osakkeiden äänimäärät Ääniä
A-osake 10
B-osake 1
Hallituksen valtuudet hankkia ja luovuttaa omia osakkeita
Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 antama, 30.6.2018 asti voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Lisäksi hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2013 antama valtuutus päättää enintään 1 000 000 hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus päättyy 30.6.2017.
Omat osakkeet
Hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana hankkinut tilikaudella 2011 yhteensä 700 000 omaa B-osaketta (hankintahinta 23,7 milj. euroa) ja tilikaudella 2014 yhteensä 500 000 omaa B-osaketta (hankintahinta 16,1 milj. euroa). Osakkeista maksetut kokonaishinnat on vähennetty omaan pääomaan sisältyvistä voittovaroista. Osakkeet ovat yhtiön hallussa omina osakkeina ja yhtiön hallituksella on oikeus luovuttaa niitä. Hallitus on jakanut omien osakkeiden osakeantivaltuutuksien ja Keskon osakepalkkiojärjestelmien ansaintajakson 2013 täyttymisen perusteella yhteensä 50 520 ja ansaintajakson 2014 täyttymisen perusteella yhteensä 120 022 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta ansaintajaksojen kohderyhmään kuuluneille. Lisäksi yhtiön pääjohtajana 1.1.2015 aloittaneelle Mikko Helanderille on joulukuussa 2014 luovutettu 8 791 yhtiön hallussa olevaa osaketta. Omien osakkeiden luovutuksista on kerrottu pörssitiedotteilla 24.3.2014, 25.3.2014, 17.12.2014, 1.4.2015 ja 7.4.2015. Tilikauden aikana yhtiölle on palautunut yhteensä 2 284 jo jaettua osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Tilikauden päättyessä yhtiön hallussa oli 877 577 omaa B-osaketta (995 315 B-osaketta). Näiden osakkeiden hankintameno 28,9 milj. euroa (31,5 milj. euroa) on vähennetty omaan pääoman sisältyvistä voittovaroista.