Hae keskon vuosiraportista 2015

Taseen liitetiedot
Liite 12. Aineettomat hyödykkeet
Milj. € 2015 2014
Aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 24,6 39,1
Lisäykset 2,6 8,3
Vähennykset -0,2 -24,0
Siirrot erien välillä 2,6 1,2
Hankintameno 31.12. 29,7 24,6
Kertyneet poistot 1.1. -7,8 -28,4
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,1 23,9
Tilikauden poisto ja arvonalentumiset -8,9 -3,3
Kertyneet poistot 31.12. -16,7 -7,8
Kirjanpitoarvo 31.12. 13,0 16,8
Ennakkomaksut
Hankintameno 1.1. 3,6 4,0
Lisäykset 0,7 3,0
Vähennykset -0,4 -2,3
Siirrot erien välillä -2,6 -1,2
Hankintameno 31.12. 1,3 3,6
Kirjanpitoarvo 31.12. 1,3 3,6
Liite 13. Aineelliset hyödykkeet
Milj. € 2015 2014
Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1. 93,4 93,4
Lisäykset 1,5 0,0
Vähennykset -17,0 -
Hankintameno 31.12. 77,9 93,4
Kirjanpitoarvo 31.12. 77,9 93,4
Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1. 365,8 394,2
Lisäykset 0,9 3,0
Vähennykset -104,7 -31,4
Siirrot erien välillä 0,1 0,0
Hankintameno 31.12. 262,1 365,8
Kertyneet poistot 1.1. -178,2 -195,4
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 48,4 31,4
Tilikauden poisto -11,2 -14,2
Kertyneet poistot 31.12. -141,1 -178,2
Kirjanpitoarvo 31.12. 121,0 187,6
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. 15,6 17,2
Lisäykset 0,2 0,5
Vähennykset -4,1 -2,1
Siirrot erien välillä - 0,0
Hankintameno 31.12. 11,8 15,6
Kertyneet poistot 1.1. -13,0 -14,3
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 3,2 2,1
Tilikauden poisto -0,5 -0,8
Kertyneet poistot 31.12. -10,3 -13,0
Kirjanpitoarvo 31.12. 1,5 2,6
Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 8,1 14,0
Lisäykset 0,0 0,1
Vähennykset -5,2 -6,0
Siirrot erien välillä 0,0 0,0
Hankintameno 31.12. 3,0 8,1
Kertyneet poistot 1.1. -4,4 -9,6
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 2,7 6,0
Tilikauden poisto -0,5 -0,8
Kertyneet poistot 31.12. -2,3 -4,4
Kirjanpitoarvo 31.12. 0,7 3,7
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1. 0,5 0,3
Lisäykset 3,5 0,2
Vähennykset 0,0 -
Siirrot erien välillä -0,1 0,0
Hankintameno 31.12. 3,9 0,5
Kirjanpitoarvo 31.12. 3,9 0,5
Liite 14. Sijoitukset
Milj. € 2015 2014
Osuudet konserniyrityksissä
Hankintameno 1.1. 309,9 304,1
Lisäykset 7,6 6,0
Vähennykset -72,9 -0,1
Hankintameno 31.12. 244,7 309,9
Arvonalennukset 1.1. -55,9 -34,9
Vähennysten kertyneet arvonalennukset 28,1 -
Tilikauden arvonalennus -26,5 -21,0
Arvonalennukset 31.12. -54,3 -55,9
Kirjanpitoarvo 31.12. 190,4 254,0
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Hankintameno 1.1. 76,7 76,7
Lisäykset 11,0 -
Pääoman palautus -9,4 -
Kirjanpitoarvo 31.12. 78,3 76,7
Muut sijoitukset
Hankintameno 1.1. 9,5 10,2
Lisäykset 2,7 0,0
Vähennykset -1,8 -0,7
Hankintameno 31.12. 10,4 9,5
Kirjanpitoarvo 31.12. 10,4 9,5
Kesko Oyj:n omistukset muissa yrityksissä 31.12.2015 on esitetty eriteltynä konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.