Hae keskon vuosiraportista 2015

Emoyhtiön tase
31.12.2015 31.12.2014
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet 6 257 340,41 7 574 833,69
Muut pitkävaikutteiset menot 6 786 292,90 9 251 121,45
Ennakkomaksut 1 271 305,11 3 582 088,68
14 314 938,42 20 408 043,82
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet 77 868 955,35 93 428 511,78
Rakennukset ja rakennelmat 121 044 023,13 187 577 319,92
Koneet ja kalusto 1 481 275,98 2 623 373,90
Muut aineelliset hyödykkeet 712 088,96 3 680 895,83
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 900 399,35 470 619,74
205 006 742,77 287 780 721,17
SIJOITUKSET
Osuudet saman konsernin yrityksissä 190 391 107,79 253 990 607,63
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 78 255 203,86 76 701 603,69
Muut sijoitukset 10 373 702,57 9 497 920,18
279 020 014,22 340 190 131,50
VAIHTUVAT VASTAAVAT
SAAMISET
Pitkäaikainen
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 227 099 825,48 227 250 017,35
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 57 641 471,31 1 660 896,28
Muut saamiset 2 328 804,39 2 363 643,66
287 070 101,18 231 274 557,29
Lyhytaikainen
Myyntisaamiset 712 242,35 1 354 239,76
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 839 381 775,07 825 118 144,16
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 910 936,05 1 391,55
Lainasaamiset - 2 700 000,00
Muut saamiset 3 925,16 184,19
Siirtosaamiset 11 149 444,76 51 877 753,58
852 158 323,39 881 051 713,24
RAHOITUSARVOPAPERIT
Muut arvopaperit 740 652 092,53 482 187 377,84
RAHAT JA PANKKISAAMISET 45 391 996,15 33 634 690,48
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 423 614 208,66 2 276 527 235,34
31.12.2015 31.12.2014
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 197 282 584,00 197 282 584,00
Ylikurssirahasto 197 498 010,90 197 498 010,90
Muut rahastot 266 169 102,95 266 169 102,95
Edellisten tilikausien voitto 673 737 292,41 801 720 282,41
Tilikauden voitto 161 817 870,11 16 269 287,26
1 496 504 860,37 1 478 939 267,52
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 56 903 041,19 72 389 337,00
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset 913 455,00 186 021,75
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Joukkovelkakirjalainat 225 005 000,00 241 700 000,00
Suunnatut velkakirjalainat 20 083 682,01 50 209 205,02
Muut velat 7 258 654,09 5 284 862,93
252 347 336,10 297 194 067,95
Lyhytaikainen
Suunnatut velkakirjalainat 30 125 523,01 -
Lainat rahoituslaitoksilta - 22 119 000,22
Saadut ennakot 52 373,52 21 283,97
Ostovelat 6 937 288,22 2 846 816,78
Velat saman konsernin yrityksille 510 084 729,57 361 612 226,89
Velat omistusyhteysyrityksille 19 126 189,41 17 522 094,78
Muut velat 5 157 547,10 5 308 756,12
Siirtovelat 45 461 865,17 18 388 362,36
616 945 516,00 427 818 541,12
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 423 614 208,66 2 276 527 235,34