Hae keskon vuosiraportista 2015

Emoyhtiön rahavirtalaskelma
1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen satunnaisia eriä -68 595 356,97 -70 965 217,61
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot 16 361 194,76 19 097 105,06
Rahoitustuotot ja -kulut 20 534 327,74 89 151 921,73
Muut oikaisut 55 440 430,67 127 709,81
23 740 596,20 37 411 518,99
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys (-)/vähennys (+) -840 197,26 2 787 041,96
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) -4 046 119,66 -16 346 632,07
-4 886 316,92 -13 559 590,11
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -18 027 879,99 -15 703 876,29
Saadut korot 19 415 447,46 23 800 712,59
Saadut osingot 3 767 022,20 74 170,00
Maksetut verot -23 473 972,12 -47 972 140,97
-18 319 382,45 -39 801 134,67
Liiketoiminnan rahavirta 534 896,83 -15 949 205,79
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -9 458 291,76 -15 219 872,13
Saamisten lisäys (-)/vähennys (+) 197 031,14 25 736 916,67
Tytäryhtiöiden hankinnat -6 986 047,00 -5 971 800,85
Omistusyhteysyritysten hankinnat -10 997 500,00 -
Tytäryhtiöiden myynnit vähennettynä luovutushetken rahavaroilla -57 860 016,59 610 000,00
Osakkuus- ja yhteisyritysten pääoman palautus 9 446 399,83 -
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 79 137 019,78 2 621 604,29
Investointien rahavirta 3 478 595,40 7 776 847,98
Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) 114 337 761,43 -46 214 875,36
Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) -9 107 188,00 20 137 411,98
Lyhytaikaiset rahamarkkinasijoitukset -269 234 272,08 -56 808 357,03
Maksetut osingot -148 715 547,00 -138 484 759,00
Saadut ja maksetut konserniavustukset 289 585 913,15 112 474 513,37
Sijoitukset SVOP-rahastoon - 2 148 641,76
Omien osakkeiden hankinta - -16 127 668,29
Muut 21 212 728,94 4 029 026,80
Rahoituksen rahavirta -1 920 603,56 -118 846 065,77
Rahavarojen muutos 2 092 888,67 -127 018 423,64
Rahavarat 1.1. 232 228 811,87 359 247 235,51
Rahavarat 31.12. 234 321 700,54 232 228 811,87