Hae keskon vuosiraportista 2015

Palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Varsinainen yhtiökokous 13.4.2015 päätti pitää Keskon hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan ja ne olivat vuonna 2015 seuraavat:

Vuosipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtaja 80 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtaja 50 000 euroa ja
  • hallituksen jäsen 37 000 euroa.

Lisäksi hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenille 2015 maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot hallitus- ja valiokuntatyöstä (€)*
Kokouspalkkiot
VuosipalkkiotHallitusTarkastus-
valiokunta
Palkitsemis-
valiokunta
Yhteensä
Esa Kiiskinen (pj)80 0006 5001 50088 000
Mikael Aro (vpj)***37 5004 5001 50043 500
Tomi Korpisaari37 0006 50043 500
Matti Kyytsönen***27 7504 5001 50033 750
Anu Nissinen***27 7504 50032 250
Toni Pokela37 0006 50043 500
Kaarina Ståhlberg***27 7504 5003 00035 250
Ilpo Kokkila**9 3332 0001 00012 333
Maarit Näkyvä**9 2502 0002 00013 250
Seppo Paatelainen**12 5002 0001 0001 50017 000
Virpi Tuunainen**10 3331 50050012 333
Yhteensä316 16645 0009 5004 000374 666
* Palkkiot on ilmoitettu maksuperusteella.
** Hallituksen jäsen 13.4.2015 asti
*** Hallituksen jäsen 13.4.2015 alkaen

Mukana taulukossa ovat kaikki vuoden 2015 aikana Keskon hallituksessa olleet jäsenet. Yhtiön hallitukseen on 13.4.2015 pidetyssä yhtiökokouksessa valittu uusina jäseninä Mikael Aro, Matti Kyytsönen, Anu Nissinen ja Kaarina Ståhlberg. Samassa yhtiökokouksessa on päättynyt Seppo Paatelaisen, Ilpo Kokkilan, Maarit Näkyvän ja Virpi Tuunaisen jäsenyys yhtiön hallituksessa.

Pääjohtaja Mikko Helanderin palkka, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet vuonna 2015

Pääjohtaja Mikko Helanderin henkilökohtaisesta palkkauksesta, muista taloudellisista etuuksista sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteista ja maksettavista tulospalkkioista päättää Keskon hallitus palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella. Yhtiön ja pääjohtajan välillä on voimassa hallituksen hyväksymä kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Helander on toiminut yhtiön pääjohtajana ja konsernijohtoryhmän puheenjohtajana 1.1.2015 alkaen.

Kesko Oyj:n hallitus päätti 16.12.2014 luovuttaa 8 791 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta yhtiön pääjohtajana 1.1.2015 aloittaneelle Helanderille. Osakkeiden luovutus perustui Helanderin kanssa solmittuun toimitusjohtajasopimukseen ja luovutetut osakkeet ovat osa sovittua kokonaiskompensaatiota. Helanderille annettuihin Keskon B-osakkeisiin liittyy 1.10.2016 saakka voimassa oleva luovutusrajoitus, jonka aikana osakkeita ei saa luovuttaa.

Helanderille vuosina 2014–2015 maksetut palkat, luontoisedut ja tulospalkkiot sekä hänen muut taloudelliset etuutensa käyvät ilmi seuraavista taulukoista.

Palkat, tulospalkkiot ja luontoisedut 2014–2015 (€)
20152014
Kiinteä rahapalkka856 800210 000*
Tulospalkkiot*140 000**
Luontoisedut21 7255 265*
Yhteensä1 018 525215 265*
* Työsuhde alkoi 1.10.2014
** Maksettu tulospalkkio edellisen vuoden tuloksen perusteella.
Osakepalkkiojärjestelmä 2014–2016
Osakepalkkio (kpl)20152014
Enimmäismäärä21 000-
Annettu11 214*-
Sitouttamisjakso (asti)31.12.2018-
* Hallituksen päätös helmikuussa 2016. Ansaintajaksolta 2015 annettavat osakkeet annetaan huhtikuussa 2016 järjestelmän ehtojen mukaisesti.
Eläke-edut

Pääjohtaja Mikko Helanderin vanhuuseläkeiäksi on sovittu 63 vuotta ja vanhuuseläkkeen suuruudeksi 60 prosenttia työeläkelain (TyEL) mukaisesta eläkkeen perusteena olevasta työansiosta. Eläkepalkkaa määritettäessä otetaan huomioon hänen kiinteä rahapalkkansa, tulospalkkiot ja luontoisedut viimeiseltä 10 vuodelta. Lisäeläke on etuusperusteinen. Lisäeläkkeestä aiheutuva tilikauden suoriteperusteinen eläkemeno oli 0,8 milj. euroa ja eläkevastuun määrä 31.12.2015 oli 0,9 milj. euroa. Pääjohtajan lakisääteisestä eläketurvasta aiheutunut eläkemeno oli 0,1 milj. euroa.

Terveys- ja henkivakuutus

Helanderille on otettu terveysvakuutus sekä henkivakuutus.

Irtisanomisaika ja korvaus

Helanderin irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen ja kuusi (6) kuukautta Helanderin itse irtisanoutuessa. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen muun syyn kuin toimitusjohtajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, eikä toimitusjohtaja siirry vanhuus- tai muulle eläkkeelle, toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden rahapalkkaa ja luontoisetujen yhteenlaskettua määrää vastaava korvaus.

Konsernijohtoryhmän palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Konsernijohtoryhmän jäsenten palkat, tulospalkkiot ja luontoisedut 2014–2015 (€)*
Kiinteä rahapalkkaTulospalkkiotLuontoisedutYhteensä
20152014201520142015201420152014
Mikko Helander, pj856 800210 000140 000021 7255 2651 018 525215 265
Konsernijohtoryhmä**1 777 6401 843 260371 750286 500126 478121 6492 275 8682 251 409
Yhteensä2 634 4402 053 260511 750286 500148 203126 9143 294 3932 466 674
* Palkat, tulospalkkiot ja luontoisedut on ilmoitettu maksuperusteella. Vuoden 2014 ansainnan suoriteperusteella saa lisäämällä 2014 palkkoihin ja luontoisetuihin taulukossa vuonna 2015 maksetuksi ilmoitetun tulospalkkion. Vuodelta 2015 kertyvä tulospalkkio päätetään ja maksetaan keväällä 2016.
** Poislukien pääjohtaja Helander. Osa nykyisestä johtoryhmästä aloittanut tehtävissään vuoden 2015 aikana.
Konsernijohtoryhmän jäsenten osakepalkkiojärjestelmän mukaiset palkkiot 2013–2015 (kpl)
201520142013
Enimmäis-
määrä
Annetaan**Enimmäis-
määrä
AnnettuEnimmäis-
määrä
Annettu
Mikko Helander, pj.21 00011 214----
Konsernijohtoryhmä*53 00028 30248 00016 81246 5009 300
Yhteensä74 00039 51648 00016 81246 5009 300
* Poislukien pääjohtaja Helander. Osa nykyisestä johtoryhmästä aloittanut tehtävissään vuoden 2015 aikana.
** Hallituksen päätös helmikuussa 2016. Ansaintajaksolta 2015 annettavat osakkeet annetaan maalis–huhtikuussa 2016 järjestelmän ehtojen mukaisesti.

Kesko Oyj:n hallitus päätti 16.12.2014 luovuttaa 8 791 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta yhtiön pääjohtajana 1.1.2015 aloittaneelle Helanderille. Osakkeiden luovutus perustui Helanderin kanssa solmittuun toimitusjohtajasopimukseen ja luovutetut osakkeet ovat osa sovittua kokonaiskompensaatiota. Helanderille annettuihin Keskon B-osakkeisiin liittyy 1.10.2016 saakka voimassa oleva luovutusrajoitus, jonka aikana osakkeita ei saa luovuttaa.

Eläke-edut 2015

Konsernijohtoryhmän jäsenten lakisääteinen eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiössä. Vuonna 2015 neljä konsernijohtoryhmän jäsentä olivat Keskon Eläkekassan jäseniä ja heidän lisäeläkkeensä määräytyvät sen sääntöjen ja heidän kunkin johtajasopimuksen mukaisesti. Heidän lisäeläkkeensä on etuusperusteinen. Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten eläke määräytyy yleisten työntekijän eläkkeisiin Suomessa sovellettavien säännösten (TyEL) mukaisesti. Pääjohtaja Helanderin eläke-etuuksista on kerrottu tarkemmin häntä koskevassa jaksossa.

Kesko ei ole maksanut eläkevakuutusmaksuja johtajien jäsenyydestä Keskon Eläkekassassa useaan vuoteen eikä vuonna 2015 eläkekassan sijoitustoiminnan tuottojen katettua maksettavat lisäeläkkeet ja eläkevastuun muutokset.

Konsernijohtoryhmän jäsenten eläke-edut sekä irtisanomisajat ja -korvaukset 2015*
Vanhuuseläkeikä (v.)Eläke eläke­palkasta (%)Irtisanomis­aikaIrtisanomis­korvaus**
Mikko Helander63606/12 kk***12 kk:n palkka
Jorma Rauhala62666 kk6 kk:n palkka
Terho Kalliokoski62666 kk12 kk:n palkka
Pekka Lahti62666 kk18 kk:n palkka
Jukka ErlundTyEL:n mukainen****TyEL:n mukainen****6 kk6 kk:n palkka
Matti Mettälä62666 kk12 kk:n palkka
Anne Leppälä-NilssonTyEL:n mukainen****TyEL:n mukainen****6 kk18 kk:n palkka
Lauri PeltolaTyEL:n mukainen****TyEL:n mukainen****6 kk6 kk:n palkka
Anni RonkainenTyEL:n mukainen****TyEL:n mukainen****6 kk6 kk:n palkka
* Tilanne 31.12.2015
** Työnantajan irtisanoessa. Irtisanomiskorvaus pitää sisällään rahapalkan ja luontaisedut.
*** Irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen ja kuusi (6) kuukautta pääjohtajan itsensä irtisanoutuessa.
**** Työntekijän eläkelaki (TyEL).