Hae keskon vuosiraportista 2015

Hallitus

Toimikausi, kokoonpano ja riippumattomuus

Toimikausi

Yhtiöjärjestyksen mukaan Keskon hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi (3.) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Keskon hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten ehdokasasetteluun tai valintaan yhtiökokouksessa ei liity erityisiä menettelyjä, vaan hallituksen jäsenten lukumäärä päätetään ja jäsenet valitaan yhtiökokouksessa osakkeenomistajien ehdotusten perusteella enemmistöpäätöksin. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen koko toimikaudeksi.

Kokoonpano

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2015 päätettiin hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) ja yhtiökokouksessa 13.4.2015 valittiin hallitukseen seitsemän (7) jäsentä:

Esa Kiiskinen, s. 1963, yo-merkonomi
Hallituksen puheenjohtaja, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Ruokakauppias
Hallituksessa 30.3.2009 alkaen.

Mikael Aro, s. 1965, eMBA
Hallituksen varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan varapuheenjohtaja
toimitusjohtaja, VR-Yhtymä Oy
Hallituksessa 13.4.2015 alkaen.

Matti Kyytsönen, s. 1949, kauppatieteiden maisteri
Tarkastusvaliokunnan jäsen
Hallituksen puheenjohtaja, Silverback Consulting Oy
Hallituksessa 13.4.2015 alkaen.

Tomi Korpisaari, s. 1968, kauppatieteiden maisteri
Diplomikauppias, rauta- ja maatalouskauppias
Hallituksessa 16.4.2012 alkaen.

Anu Nissinen, s. 1963, kauppatieteiden maisteri.
Palkitsemisvaliokunnan jäsen
Toimitusjohtaja, Era Content Oy
Hallituksessa 13.4.2015 alkaen.

Toni Pokela, s. 1973, ylioppilas
Ruokakauppias
Hallituksessa 16.4.2012 alkaen.

Kaarina Ståhlberg, s. 1966, oikeustieteen kandidaatti, LL.M. (Columbia University)
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Lakimies, itsenäinen ammatinharjoittaja
Hallituksessa 13.4.2015 alkaen.

Hallituksen jäsenistä kunkin toimikausi päättyy yhtiöjärjestyksen mukaan vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13.4.2015 saakka hallitukseen kuuluivat Esa Kiiskinen, Tomi Korpisaari ja Toni Pokela, sekä Seppo Paatelainen (s. 1944, vuorineuvos, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, hallituksen varapuheenjohtaja, palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja, hallituksessa 27.3.2006–13.4.2015), Ilpo Kokkila (s. 1947, vuorineuvos, diplomi-insinööri, palkitsemisvaliokunnan jäsen, SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, hallituksessa 27.3.2006–13.4.2015), Maarit Näkyvä (s. 1953, kauppatieteiden maisteri, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, hallituksessa 1.1.2001–13.4.2015) ja Virpi Tuunainen (s. 1967, kauppatieteiden tohtori, tarkastusvaliokunnan jäsen, Aalto-yliopiston tieto- ja palvelutalouden professori ja Aalto Service Factoryn johtaja, hallituksessa 16.4.2012–13.4.2015). Paatelaisen, Kokkilan, Näkyvän ja Tuunaisen jäsenyys yhtiön hallituksessa on päättynyt 13.4.2015.

Riippumattomuus

Keskon kaikki hallituksen jäsenet ovat ulkopuolisia yhtiöön nähden (non-executive directors). Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta säännöllisesti Hallinnointikoodin suosituksen 15 (uuden hallinnointikoodin suositus 10) mukaisesti.

Vuonna 2015 hallitus teki riippumattomuusarvioinnin 13.4.2015. Tämän riippumattomuusarvion perusteella hallitus on katsonut kaikkien jäsenten olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja jäsenten enemmistön myös yhtiöstä. Hallituksen jäsen on velvollinen toimittamaan riippumattomuuden arviointia varten tarpeelliset tiedot hallitukselle.

Yhtiön merkittävän osakkeenomistajan, K-kauppiasliitto ry:n ääniosuus yhtiössä on 23.12.2015 ylittänyt 10 %. Tämän seurauksena hallitus on 11.1.2016 kokouksessaan arvioinut Tomi Korpisaaren ei-riippumattomaksi merkittävästä osakkeenomistajasta, sillä Korpisaari toimii K-kauppiasliiton hallituksen puheenjohtajana.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus 2015
Yhtiöstä riippumatonMerkittävästä
osakkeenomistajasta
riippumaton
Esa Kiiskinen (pj)Ei***Kyllä
Mikael Aro (vpj)*KylläKyllä
Tomi KorpisaariEi***Kyllä****
Matti Kyytsönen*KylläKyllä
Anu Nissinen*KylläKyllä
Toni PokelaEi***Kyllä
Kaarina Ståhlberg*KylläKyllä
Ilpo Kokkila**KylläKyllä
Maarit Näkyvä**KylläKyllä
Seppo Paatelainen (vpj)**KylläKyllä
Virpi Tuunainen**KylläKyllä
* 13.4.2015 alkaen
** 13.4.2015 asti
***Kiiskisen, Korpisaaren ja Pokelan kunkin määräysvaltayhtiöillä on ketjusopimus Kesko-konserniin kuuluvan yhtiön kanssa.
****Hallitus on 11.1.2016 kokouksessaan arvioinut Tomi Korpisaaren ei-riippumattomaksi merkittävästä osakkeenomistajasta, sillä Korpisaari toimii hallituksen puheenjohtajana yhtiön merkittävässä osakkeenomistajassa, K-kauppiasliitto ry:ssä. K-kauppiasliitto ry:n ääniosuus yhtiössä on 23.12.2015 ylittänyt 10%.

Keskeiset tehtävät

Keskon hallitus huolehtii yhtiön hallinnon, toiminnan ja kirjanpidon sekä varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Se myös vastaa koko Kesko-konsernin ohjauksesta ja valvonnasta. Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokouskäytännöstä ja päätöksentekomenettelystä. Työjärjestyksen mukaisesti hallitus käsittelee ja päättää konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat.

Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat mm:

 • päättää konsernistrategiasta ja vahvistaa toimialastrategiat
 • vahvistaa konsernin budjetti ja rullaava ennuste, joka sisältää investointisuunnitelman
 • hyväksyä konsernin rahoitus- ja sijoituspolitiikka
 • vahvistaa konsernin riskienhallintapolitiikka sekä käsitellä konsernin merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
 • käsitellä ja hyväksyä konsernitilinpäätös, osavuosikatsaukset ja näitä koskevat pörssitiedotteet sekä toimintakertomus
 • päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista
 • päättää johdon valtuutussäännökset
 • päättää keskeisestä konsernirakenteesta ja -organisaatiosta
 • nimittää ja erottaa yhtiön pääjohtaja, hyväksyä hänen toimitusjohtajasopimuksensa ja päättää hänen palkkauksestaan ja muista taloudellisista etuuksistaan
 • päättää liiketoiminta-alueesta vastaavien konsernijohtoryhmän jäsenten nimitykset, heidän palkkauksensa ja taloudelliset etuutensa
 • päättää Keskon palkitsemisjärjestelmien periaatteista ja seurata palkitsemisjärjestelmien toteutumista
 • tehdä yhtiökokoukselle mahdolliset ehdotukset osake- tai osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä ja päättää osake- tai osakeperusteisten palkitsemisjärjestelmien osakkeiden tai optio-oikeuksien jaosta ja jaon ehdoista
 • laatia osinkopolitiikka ja vastata osakasarvon kehittymisestä
 • vahvistaa yhtiön arvot
 • Keskon vuosiraportti -integroidun raportin käsittely
 • vastata muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä lakisääteisistä tehtävistä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa asetetuista tehtävistä.

Päätöksenteko, toiminta ja kokoukset

Keskon hallituksen tehtävänä on edistää Keskon ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja. Hallituksen jäsen on esteellinen osallistumaan hallituksen jäsenen itsensä (mukaan lukien hänen määräysvaltayhteisönsä) ja yhtiön välisen asian käsittelyyn. Äänestystilanteessa hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide ja tasatilanteissa päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Henkilövaalissa äänten mennessä tasan ratkaistaan valinta arvalla.

Vuonna 2015 hallitus kokoontui 13 kertaa. Hallituksen jäsenten läsnäoloprosentti hallituksen kokouksissa oli 100 %.

Vuonna 2015 hallitus on hyväksynyt Kesko-konsernille uuden strategian, päättänyt luoda konsernin yhteiset liiketoimintoja tukevat toiminnot, vahvistaa liiketoimintojen kilpailukykyä entistä tiiviimmällä sisäisellä yhteistoiminnalla sekä aloittaa myös konsernin juridisen rakenteen yksinkertaistaminen. Kannattavuuden parantamiseksi ja kilpailukyvyn varmistamiseksi hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt kustannussäästötavoitteet. Konsernin kiinteistöomistuksiin ja kiinteistöjen hallintaan liittyvien strategisten kysymysten osalta hallitus on päättänyt yhteisen kiinteistösijoitusyhtiön perustamisesta kahden muun sijoittajan kanssa ja kiinteistöjen myynnistä em. yhtiölle.  Hallitus on myös päättänyt konsernin vahvistetun strategian mukaisista merkittävistä yritysjärjestelyistä. Hallitus on vuoden aikana käsitellyt aiempien vuosien tapaan taloudelliset raportit ja seurannut konsernin rahoitustilannetta, hyväksynyt merkittävimmät investoinnit, seurannut konsernitasoisten hankkeiden etenemistä sekä hyväksynyt osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen ennen niiden julkistamista.

Hallituksen kokouksissa käsitellään säännönmukaisesti pääjohtajan katsaus ajankohtaisista keskeisistä asioista sekä hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajien raportit hallituksen kokousta edeltäneistä valiokuntien kokouksista. Tilintarkastaja esittää havaintonsa hallitukselle kerran vuodessa tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin 2015
Osallistuminen
Hallituksessa
vuodesta
Valiokunta-
jäsenyys
HallitusTarkastus-
valiokunta
Palkitsemis-
valiokunta
Esa Kiiskinen (pj)2009Palkitsemisvaliokunta (pj)13/133/3
Mikael Aro (vpj)*2015Tarkastusvaliokunta (vpj)10/104/4
Palkitsemisvaliokunta (vpj)1/1
Tomi Korpisaari201213/13
Matti Kyytsönen*2015Tarkastusvaliokunta10/104/4
Anu Nissinen*2015Palkitsemisvaliokunta10/101/1
Toni Pokela201213/13
Kaarina Ståhlberg*2015Tarkastusvaliokunta (pj)10/104/4
Ilpo Kokkila**2006Palkitsemisvaliokunta3/31/2
Maarit Näkyvä**2001Tarkastusvaliokunta (pj)3/31/1
Seppo Paatelainen (vpj)**2006Tarkastusvaliokunta (vpj)3/31/1
Palkitsemisvaliokunta (vpj)2/2
Virpi Tuunainen**2012Tarkastusvaliokunta3/31/1
* 13.4.2015 alkaen
** 13.4.2015 asti

Hallituksen valiokunnat

Keskolla on hallituksen tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta, joihin kumpaankin kuuluu kolme (3) hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet keskuudestaan vuodeksi kerrallaan.

Tarkastusvaliokunnan kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäseniä valittaessa on otettu huomioon tarkastusvaliokunnan jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.

Palkitsemisvaliokunnan kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta ja sen enemmistö myös yhtiöstä. Palkitsemisvaliokunnan jäseniä valittaessa on otettu huomioon palkitsemisvaliokunnan jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.

Valiokunnat arvioivat säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan ja tekevät niitä koskevan itsearvioinnin kerran vuodessa. Hallitus on vahvistanut valiokunnille kirjalliset työjärjestykset, jotka sisältävät valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokuntien valmistelun pohjalta. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi valiokunnan työstä valiokunnan kokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa. Valiokuntien pöytäkirjat toimitetaan hallituksen jäsenille tiedoksi.

Keskon hallitus ei ole perustanut tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan lisäksi muita valiokuntia. Myöskään yhtiökokous ei ole asettanut valio- tai toimikuntia.

Tarkastusvaliokunta ja sen toiminta

Hallituksen varsinaisen yhtiökokouksen 2015 jälkeen pitämässä järjestäytymiskokouksessa valitsemaan tarkastusvaliokuntaan kuuluvat:

 • Kaarina Ståhlberg (pj)
 • Mikael Aro (vpj)
 • Matti Kyytsönen

Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaisia tehtäviä ovat:

 • Kesko-konsernin taloudellisen tilanteen, rahoitustilanteen ja tilinpäätösraportoinnin prosessin seuranta
 • yhtiön taloudellisen raportointiprosessin valvonta
 • yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden arviointi
 • yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antaman selvityksen (Corporate Governance Statement) käsittely
 • yhtiön sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen sekä vuotuisen tarkastussuunnitelman, budjetin ja resurssien hyväksyntä ja valiokunnalle toimitettujen raporttien käsittely
 • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta
 • yhtiön tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi
 • tilintarkastusyhteisön ja sen kanssa samaan ketjuun kuuluvien tilintarkastusyhtiöiden Keskolle tarjoamien oheispalvelujen (muut kuin tilintarkastuspalvelut) arviointi
 • yhtiön tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu yhtiökokoukselle ja yhteydenpito yhtiön tilintarkastajaan.

Vuonna 2015 tarkastusvaliokunta kokoontui viisi (5) kertaa. Sen jäsenten läsnäoloprosentti valiokunnan kokouksissa oli 100 %. Valiokunnan kokouksissa konsernin talous- ja rahoitusjohtaja, talousjohtaja, tarkastusjohtaja ja lakiasiainjohtaja raportoivat säännöllisesti vastuualueistaan valiokunnalle. Valiokunnalle raportoidaan myös Kesko-konsernin rahoitustilanteesta, verotuksesta, tietohallinnosta, riskienhallinnasta ja vakuutuksista. Tilintarkastaja on läsnä valiokunnan kokouksissa ja esittää tarkastussuunnitelmansa ja raporttinsa tarkastusvaliokunnalle.

Vuoden aikana valiokunta käsitteli konsernin taloudellista tilannetta koskevat raportit ml. tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsaukset ja esitti hallitukselle suosituksensa osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteen käsittelystä. Lisäksi valiokunta käsitteli konsernin ulkoisen tarkastuksen, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan sekä lakiasiain raportit sekä konsernin siirtymistä integroituun raportointiin, eläkeuudistuksen vaikutuksia konsernin raportointiin, strategisten yritysjärjestelyiden vaikutuksia ja riskejä, konsernirakenteen yksinkertaistamista sekä uudistetun hallinnointikoodin edellyttämiä muutoksia. Valiokunta myös arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta ja neuvontapalveluja konsernille. Tarkastusvaliokunta on valmistellut ja tehnyt tilintarkastajan valintaa koskevan ehdotuksen Keskon varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015 loppuvuodesta 2014 järjestetyn tilintarkastuskilpailutuksen perusteella.

Palkitsemisvaliokunta ja sen toiminta

Hallituksen varsinaisen yhtiökokouksen 2015 jälkeen pitämässä järjestäytymiskokouksessa valitsemaan palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat:

 • Esa Kiiskinen (pj)
 • Mikael Aro (vpj)
 • Anu Nissinen

Palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen mukaisia tehtäviä ovat:

 • pääjohtajan palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien sekä toimitusjohtajasopimuksen valmistelu hallitukselle
 • liiketoiminta-alueesta vastaavien konsernijohtoryhmän jäsenten palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu; muiden kuin liiketoiminta-alueista vastaavien johtoryhmän jäsenten palkkauksesta ja taloudellisista eduista päättää pääjohtaja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan antamissa rajoissa
 • pääjohtajan ja liiketoiminta-alueesta vastaavien konsernijohtoryhmän jäsenten nimitysasioiden valmistelu ja heidän seuraajiensa kartoittaminen
 • palkitsemisjärjestelmien kehittäminen ja valmistelu yhtiön hallitukselle mm.:
  • pääjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arviointi ja huolehtiminen palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta
  • mahdollisten osake- tai osakeperusteisten palkitsemisjärjestelmien valmistelu
  • osake- tai osakeperusteisten palkitsemisjärjestelmien osakkeiden tai optio-oikeuksien jaon ja niiden ehtojen valmistelu
  • palkka- ja palkkioselvityksen käsittely tilinpäätöksen yhteydessä
  • palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa. Kysymyksiin vastaa ensisijaisesti valiokunnan puheenjohtaja
  • palkitsemisjärjestelmien suoritus- ja tuloskriteerien periaatteiden valmistelu ja niiden toteutumisen seuranta ja vaikutusten arviointi Keskon pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen.

Vuonna 2015 palkitsemisvaliokunta kokoontui kolme (3) kertaa. Sen jäsenten läsnäoloprosentti valiokunnan kokouksissa oli 88,9 %. Valiokunta valmisteli hallitukselle ehdotukset muun muassa osakepalkkioiden ansaintakriteereiksi ja kohderyhmäksi sekä johdon tulospalkkioperiaatteiksi. Lisäksi valiokunta käsitteli muun muassa johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä ja niiden kehittämistä sekä eläkeuudistuksen vaikutuksia ja siitä aiheutuvia mahdollisia muutostarpeita Keskon Eläkekassassa.

Pääjohtaja

Keskolla on toimitusjohtaja, josta käytetään nimitystä pääjohtaja. Keskon pääjohtaja on diplomi-insinööri Mikko Helander. Hän on aloittanut Keskon pääjohtajana 1.1.2015. Helander on toiminut myös konsernijohtoryhmän jäsenenä ja Keskon varatoimitusjohtajana ajalla 1.10.2014–31.12.2014 ja konsernijohtoryhmän puheenjohtajana 1.1.2015 alkaen.

Pääjohtajan tehtävänä on johtaa Kesko-konsernin toimintaa yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä raportoida hallitukselle yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän vastaa lisäksi yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavasti. Pääjohtaja toimii myös konsernijohtoryhmän puheenjohtajana ja liiketoiminnan kannalta keskeisten tytäryhtiöhallitusten puheenjohtajana.

Pääjohtajan valitsee hallitus. Hallitus on päättänyt pääjohtajan toimisuhteen ehdot. Yhtiön ja pääjohtajan välillä on solmittu hallituksen hyväksymä kirjallinen toimitusjohtajasopimus.

Konsernijohtoryhmä

Kesko-konsernissa on konsernijohtoryhmä, jonka puheenjohtajana on Keskon pääjohtaja.

Konsernijohtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa. Konsernijohtoryhmän tehtävänä on konsernilaajuisten kehityshankkeiden sekä konsernitasoisten periaatteiden ja menettelytapojen käsittely. Lisäksi konsernijohtoryhmässä käsitellään muun muassa konsernin ja toimialayhtiöiden liiketoimintasuunnitelmia, tuloskehitystä ja Keskon hallituksessa käsiteltäviä asioita, joiden valmisteluun se myös osallistuu. Konsernijohtoryhmä kokoontuu 18-20 kertaa vuodessa.

Konsernijohtoryhmän jäsenet ja vastuualueet 31.12.2015
Aloittanut
konserni-
johtoryhmän
jäsenenä
Vastuualue
Mikko Helander, pj.01.10.2014Keskon pääjohtaja
Jorma Rauhala, Ruokakesko Oy:n toimitusjohtaja05.02.2013Päivittäistavarakauppa
Terho Kalliokoski, Rautakesko Oy:n toimitusjohtaja17.03.2005Rauta- ja erikoiskauppa
Pekka Lahti, VV-Auto Group Oy:n toimitusjohtaja01.03.2005Autokauppa
Jukka Erlund, Keskon talous- ja rahoitusjohtaja, CFO01.11.2011Talous ja rahoitus
Matti Mettälä, johtaja01.10.2012Henkilöstö
Anne Leppälä-Nilsson, johtaja01.01.2015Lakiasiat
Lauri Peltola, johtaja02.03.2015Yhteiskuntavastuu,
viestintä ja
sidosryhmäsuhteet
Anni Ronkainen, johtaja20.04.2015Chief Digital Officer

Sisäpiirihallinto

Keskon sisäpiiriohjeet

Kesko noudattaa Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. Keskon hallitus on vahvistanut Keskon sisäpiiriohjeiston, joka sisältää ohjeet pysyville ja hankekohtaisille sisäpiiriläisille. Ohjeet vastaavat sisällöltään muun muassa Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. Yhtiön sisäpiiriohjeet on jaettu kaikille sisäpiiriläisille.

Keskon pysyvä sisäpiiri ja sisäpiirirekisterit

Keskon julkiseen pysyvään sisäpiiriin kuuluvat arvopaperimarkkinalain mukaisesti Keskon hallituksen jäsenet, pääjohtaja (toimitusjohtaja) ja tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja. Lisäksi Keskon hallitus on määritellyt, että pääjohtajan ohella muut konsernijohtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön julkiseen pysyvään sisäpiiriin. Julkiseen pysyvään sisäpiiriin kuuluvat henkilöt sekä lain edellyttämät tiedot heistä, heidän lähipiiristään sekä näiden määräys- ja vaikutusvaltayhteisöistä on merkitty Keskon julkiseen sisäpiirirekisteriin.

Lisäksi Keskon pysyviä sisäpiiriläisiä ovat hallituksen määrittelemissä tehtävissä kulloinkin toimivat henkilöt, joilla on pääsy sisäpiirintietoon ja jotka siten merkitään yhtiön yrityskohtaiseen, ei-julkiseen sisäpiirirekisteriin. Keskon yrityskohtainen sisäpiirirekisteri jaetaan siihen merkittäviä pysyviä sisäpiiriläisiä sekä mahdollisia sisäpiirihankkeita ja niiden valmisteluun osallistuvia henkilöitä koskeviin hankerekistereihin.

Konsernin lakiasiat valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista ja pitää yllä yhtiön sisäpiirirekistereitä yhteistyössä Euroclear Finland Oy:n kanssa. Lakiasiat mm. lähettää säännöllisin väliajoin julkisille pysyville sisäpiiriläisille tarkistettavaksi otteen sisäpiirirekisteriin merkityistä tiedoista, muistuttaa pysyviä sisäpiiriläisiä tulosjulkistuksia edeltävistä kaupankäyntirajoituksista ja seuraa näiden ja mahdollisten sisäpiirihankkeiden aikaisten kaupankäyntirajoitusten noudattamista.

Vuonna 2015 Keskon pysyvät sisäpiiriläiset eivät ole saaneet hankkia tai luovuttaa yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita ja niihin oikeuttavia arvopapereita tai johdannaissopimuksia 21 vuorokauden aikana ennen osavuosikatsauksen julkistamista ja 28 vuorokauden aikana ennen tilinpäätöksen julkistamista (kaupankäyntirajoitus). Nämä julkistamispäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssitiedotteella. Myös pysyvien sisäpiiriläisten puolisoiden on toivottu pidättäytyvän kaupankäynnistä Keskon arvopapereilla tai johdannaissopimuksilla näiden kaupankäyntirajoitusten aikana. Lisäksi mahdollisissa sisäpiirihankkeissa mukana olevat henkilöt riippumatta siitä, kuuluvatko he pysyvään sisäpiiriin vai eivät, eivät saa sisäpiirihankkeen aikana käydä kauppaa Keskon arvopapereilla tai johdannaissopimuksilla.

Vuoden 2016 alusta lukien pysyvien sisäpiiriläisten kaupankäyntirajoituksen pituus ennen tulosjulkistuksia on 30 kalenteripäivää.

Lakiasiat myös järjestää vuosittain konsernin sisäistä koulutusta sisäpiiriasioista ja niihin liittyvistä pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuteen liittyvistä kysymyksistä.