Hae keskon vuosiraportista 2015

vastuullisuuden seuranta ja ohjaus

Vastuullinen toimija

Lähestymistapa Sitoudumme vastuullisiin toimintatapoihin ja tuotamme yhdessä taloudellista lisäarvoa
Olennaiset näkökohdat
 • Taloudelliset tulokset
 • Välilliset taloudelliset vaikutukset
 • Korruptionvastaisuus
 • Poliittinen vaikuttaminen
 • Kilpailun rajoitukset
 • Määräystenmukaisuus
 • Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
 • Asiakkaiden yksityisyyden suoja
Tuotamme taloudellista lisäarvoa Keskossa taloudellisella vastuulla tarkoitetaan hyvää taloudenhoitoa, tehokasta resurssien käyttöä ja taloudellisen hyödyn tasaista ja pitkäjänteistä tuottamista eri sidosryhmille. Keskon toiminta tuottaa taloudellista hyötyä osakkeenomistajille, henkilökunnalle, kauppiaille, tavaran- ja palveluntoimittajille ja heidän työntekijöilleen, asiakkaille, kunnille ja valtioille.
Vastuulliset toimintatavat (Code of Conduct) ja maineenhallinta Vastuullisuusnäkökulmien, kuten tuotteiden tuotannon ja hankinnan eettisyyden, työntekijöiden oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun sekä ympäristönsuojelun, merkitys asiakkaille on entistä korostuneempi. Keskon suhtautuminen lahjontaan ja muihin väärinkäytöksiin on ehdottoman kielteinen. Vastuullinen toimintatapa on välttämätöntä luottamuksen rakentamiseksi Keskon, K-kauppojen, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme välille.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Kesko osallistuu aktiivisesti kaupan ja elinkeinoelämän järjestöjen toimintaan kotimaassa ja Euroopan unionissa ja tarjoaa sitä kautta asiantuntemustaan yhteiskunnan kehittämiseen ja lainsäädäntötyöhön. Kesko ei jaa rahalahjoituksia poliittisille puolueille.
Asiakkaiden yksityisyyden
suoja
Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään muun muassa erilaisissa markkinoinnin toteuttamiseksi kerätyissä henkilörekistereissä ja verkkokauppojen asiakasrekistereissä. Lisäksi Keskon tytäryhtiö K-Plus Oy hallinnoi ja ylläpitää K-ketjujen ja K-Plussa-yhteistyökumppaneiden K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaa. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmasta kertyvän tiedon avulla pystymme kehittämään ja räätälöimään toimintaamme vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Asiakkaiden yksityisyyden suojasta huolehtiminen on meille ensiarvoisen tärkeää.
Tavoitteet Tavoitteet on kirjattu vastuullisuusohjelmaan.
Politiikat, toimintaperiaatteet ja sitoumukset 
Laskentaperiaatteet Kesko-konserni noudattaa EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS).
Hallinnointiperiaatteet Keskon päätöksentekoa ja hallintoa ohjaavat Keskon arvot ja vastuulliset toimintatavat. Päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Keskon yhtiöjärjestystä, Keskon hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö noudattaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.
Riskienhallintaperiaatteet Keskon riskienhallintaa ohjaa Keskon hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka.
Hyvän kauppatavan
periaatteet
Keskon päivittäistavarakauppa ja Kespro ovat sitoutuneet Hyvän kauppatavan periaatteisiin.
Vastuulliset
toimintatapamme
Vastuulliset toimintatapamme -ohjeistus (Code of Conduct) sitoo kaikkia keskolaisia kaikissa toimintamaissamme toimimaan yhteisten arvojen ja vastuullisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.
Tietosuojapolitiikka Tietosuojapolitiikassa määritellään, kuinka kaikissa Kesko-konsernin toiminnoissa ja toimintamaissa pyritään varmistamaan henkilötietojen lainmukainen käsittely ja tietosuojan korkea taso.
Seuranta- ja valvontajärjestelmät sekä ohjelmat, projektit ja aloitteet 
Taloudellinen raportointi ja suunnittelu Keskon taloudellinen raportointi ja suunnittelu perustuvat Kesko-konsernin johtamismalliin. Konsernin taloudellista kehitystä ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla taloudellisella raportoinnilla.
Määräystenmukaisuus Keskossa on käytössä compliance-ohjelmia, joilla varmistetaan, että keskolaiset tuntevat toimintansa kannalta keskeiset lait ja noudattavat niitä työssään. Kilpailulakien tunteminen ja noudattaminen on Keskolle ensiarvoisen tärkeää. Keskossa on käytössä kilpailuoikeudellinen compliance-ohjelma, johon kuuluu koulutustilaisuuksien lisäksi kaikille keskolaisille avoin kilpailuoikeudellinen verkkokoulutus. Henkilöt, joiden työhön liittyy keskeisesti kilpailuoikeudellisia asioita, velvoitetaan erikseen suorittamaan koulutus. Lakiasiat-yksikkö valvoo koulutuksen suorittamista.
Väärinkäytösten estäminen

Keskon sisäinen tarkastus kiinnittää erityistä huomiota väärinkäytöksiä ja taloudellisia menetyksiä estävien kontrollien toimivuuteen. Väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi tiedottamista, kouluttamista ja ohjeistusta on tehostettu sekä kontrolleja tiukennettu. Keskon riskienhallinta, lakiasiat ja sisäinen tarkastus ovat järjestäneet Keskon tytäryhtiöissä Arvoviesti-tilaisuuksia, joissa painopisteenä on ollut lahjonnan vastustaminen.

Henkilökunta voi antaa palautetta ja esittää kysymyksiä toiminnasta paitsi omassa yksikössään myös suoraan ylimmälle johdolle Keskon intranetin kautta kaikissa toimintamaissa Valko-Venäjää lukuun ottamatta. Palautetta voi antaa nimellä tai nimettömänä. Henkilökunta voi ottaa luottamuksellisesti yhteyttä myös Keskon sisäiseen tarkastukseen intranetin kautta tai sähköpostiosoitteeseen IA@kesko.fi.

Keskon Venäjän-tytäryhtiöissä on otettu käyttöön uusi kanava väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Väärinkäytösepäilykanava on venäjänkielinen kanava, johon Keskon tytäryhtiöiden yhteistyökumppanit ja henkilökunta Venäjällä voivat luottamuksellisesti ilmoittaa, jos epäilevät Keskon Venäjän-tytäryhtiöissä väärinkäytöksiä.

Riskienhallinta

Keskossa käytetään yhtenäistä riskien arviointi- ja raportointimallia. Liiketoimintatavoitteet ja -mahdollisuudet sekä määritelty riskinottohalu ovat lähtökohtia riskien tunnistamisessa.

Riskit priorisoidaan riskin merkityksen mukaisesti arvioimalla riskin toteutumisen euromääräisiä vaikutuksia ja todennäköisyyttä. Toteutumisen vaikutusta arvioitaessa otetaan huomioon euromääräisten vaikutusten lisäksi myös vaikutukset maineelle, ihmisten hyvinvoinnille ja ympäristölle. Riskienhallintatoimenpiteille nimetään vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta. Määritellyt toimenpiteet liitetään toimintasuunnitelmiin ja seurantoihin. Keskon sisäinen tarkastus arvioi vuosittain Keskon riskienhallintajärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta. Keskon riskienhallinta osallistui 2015 alussa kansainväliseen riskienhallinnan tasoa koskeneeseen vertaisarviointiin, jonka tuloksia hyödynnetään Keskon riskienhallinnan edelleen kehittämisessä.

Asiakkaiden yksityisyyden
suoja

Eri käyttötarkoituksiin henkilötietolaissa määritellyillä perusteilla kerätyistä henkilötiedoista muodostuu erillisiä henkilörekistereitä. Esimerkiksi K-Plussa-kortin haltijoiden asiakastiedoista muodostuu henkilörekisteri, jota käytetään asiakkaan suostumuksella K-Plussa-järjestelmään liittyneiden yritysten asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. K-Plussa-asiakas voi kieltää tuote- tai tuoteryhmätasoisten ostotietojen yhdistämisen tunnistettuun asiakkuuteensa. Henkilötietolain mukainen K-Plus Oy:n rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa www.plussa.com.

Rekisterinpitäjät huolehtivat siitä, että henkilötietoja käytetään vain rekisteriselosteissa kerrotulla tavalla. Yksittäistä asiakasta koskevia tietoja suojataan henkilöstölle annetuilla ohjeilla ja teknisillä järjestelmillä. Asiakastietoja ilmoitetaan ulkopuolisille tahoille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

Keskossa aloitettiin vuonna 2014 tietosuojaohjelma. Ohjelmaan kuuluu koulutustilaisuuksia ja verkkokoulutus. Ohjelman toteuttamista valvoo lakiasiat-yksikön ohjauksessa työskentelevä Privacy Officer.

Vastuut ja resurssit
 • Keskon Corporate Governance -rakenne on esitetty Keskon hallinnointiperiaatteissa
 • Konsernin lakiasiat -yksikkö
 • Sisäinen tarkastus -yksikkö ja riskienhallinta ja strategiaprosessi -yksikkö
 • K-Plus Oy
Johtamistavan arviointi

Johtamistapaa arvioidaan jatkuvasti osana toimintaa. Toimintaympäristössä ja Keskossa tapahtuviin muutoksiin reagoidaan sopeuttamalla tavoitteita, toimintaperiaatteita, seurantajärjestelmiä ja resursseja.

Kesko-konsernin sisäinen tarkastus tarkastaa ja varmistaa johtamisen, valvonnan, riskienhallinnan ja hallinnoinnin toimivuutta ja tehokkuutta Kesko-konsernissa.

 

Yhteisön hyväksi

Lähestymistapa Rakennamme yhdessä parempaa yhteiskuntaa
Olennaiset näkökohdat
 • Ostokäytännöt
Paikallisuus vaikuttaa koko yhteiskuntaan Vähittäiskaupalla on merkittävä rooli paikallisyhteisöissä. Kauppa sekä palvelee alueensa asukkaita että työllistää. Suorien työllistämisvaikutusten lisäksi kauppa työllistää merkittävän määrän myös epäsuorasti tavarantoimittajien ja yhteistyökumppaneiden kautta.

Paikallista toimintaa edustaa kauppias, tukenaan Keskon alueorganisaatiot. K-kauppiasyrittäjä vastaa kauppansa henkilökunnasta ja asiakastyytyväisyydestä. K-kauppiaat rakentavat paikallisten asiakkaiden tarpeita vastaavan valikoiman sekä palvelun heidän toiveitaan kuunnellen ja asiakastietoa hyödyntäen. Kehitämme toimintaamme vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.

Kesko ostaa valtaosan myymistään tuotteista Suomesta ja kannustaa K-kauppiaita ottamaan valikoimiin lähellä tuotettuja tuotteita. Kotimaisten tuotteiden vaikutus työllistämisessä on merkittävä, esimerkiksi Pirkka-tuotteita valmistetaan lähes 170 yrityksessä ympäri Suomea.
Tavoitteet Tavoitteet on kirjattu vastuullisuusohjelmaan.
Politiikat, toimintaperiaatteet ja sitoumukset 
Hyvän kauppatavan periaatteet Keskon päivittäistavarakauppa ja Kespro ovat sitoutuneet elintarvikeketjun Hyvän kauppatavan periaatteisiin.
Vastuulliset toimintatapamme Kesko edellyttää, että sen yhteistyökumppanit toimivat Keskon vastuullisia toimintaperiaatteita vastaavien periaatteiden mukaan. Kaikkiin merkittäviin uusiin sopimuksiin on sisällytetty vastuullisuuslauseke vuoden 2013 alusta alkaen.
Ketjuliiketoimintamalli

Pääasiallinen liiketoimintamalli Suomen markkinoilla on ketjuliiketoimintamalli, jossa itsenäiset K-kauppiaat harjoittavat vähittäiskauppaa Keskon vähittäiskauppaketjuissa. Suomessa kaikissa K-ryhmän ruoka-, rauta- ja maatalouskaupoissa toimii K-kauppiasyrittäjä.

Kauppiasliiketoiminnassa Kesko luo ketjutoiminnallaan kauppiasyrittäjilleen ensiluokkaiset puitteet palvella asiakkaitaan mahdollisimman hyvin. K-kauppiasyrittäjä toteuttaa ketjukonseptia ja vastaa kauppansa johtamisesta, asiakastyytyväisyydestä, henkilökunnasta ja liiketoiminnan tuloksellisuudesta.

Sidosryhmävuorovaikutus Paikallisyhteisöihin kohdistuvia sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan Keskon toiminnassa osana kauppaverkoston kehittämistä. Uuden kaupan perustamiseen tai olemassa olevan laajentamiseen tai muuttamiseen liittyy lakisääteisesti kaava- ja rakennuslupavaiheessa hankkeen laajuudesta riippuen erilaisia selvityksiä sekä paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kuulemistilaisuuksia. Selvitykset ottavat kantaa muun muassa hankkeen vaikutuksiin yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen sekä työllisyyteen.
Seuranta- ja valvontajärjestelmät sekä ohjelmat, projektit ja aloitteet 
Sinivalkoinen jalanjälki -kampanja K-ruokakaupat, K-citymarket Oy (käyttötavara), K-rauta ja Rautia olivat mukana Suomalaisen Työn Liiton Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjassa vuonna 2015. Kampanjan tavoitteena on lisätä suomalaisten tuotteiden myyntiä ja tietoisuutta suomalaisen työn ostamisen myönteisistä vaikutuksista.
Vastuut ja resurssit
 • K-kauppiaat ja K-kauppiasliitto
 • Keskon alueorganisaatio
 • Vastuullisen hankinnan ohjausryhmä ja Keskon ostajat
 • Toimialojen johtoryhmät
Johtamistavan arviointi Johtamistapaa arvioidaan jatkuvasti osana toimintaa. Toimintaympäristössä ja Keskossa tapahtuviin muutoksiin reagoidaan sopeuttamalla tavoitteita, toimintaperiaatteita, seurantajärjestelmiä ja resursseja.

 

Työyhteisö

Lähestymistapa Teemme ja tarjoamme laadukasta työtä
Olennaiset näkökohdat
 • Työllistäminen
 • Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Koulutus
 • Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
 • Tasa-arvoinen palkitseminen
 • Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
Työllistäminen ja henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet

Haluamme olla kaupan alan houkuttelevin työpaikka, jolla on tyytyväiset työntekijät ja osaavat esimiehet. K-ryhmä tarjoaa monipuolisia ura- ja kehittymismahdollisuuksia kaupan alan eri tehtävissä.

Kesko noudattaa uudelleenjärjestelytilanteissa kaikissa toimintamaissaan paikallista lainsäädäntöä. Lue lisää vähimmäisilmoitusajoista uudelleenjärjestelytilanteissa GRI-raportista.

Työterveys ja -turvallisuus Kesko ja K-kaupat ovat vastuussa siitä, että työntekijät voivat työskennellä turvallisessa työympäristössä ja saavat asianmukaisen koulutuksen ja ohjeistuksen työhönsä.
Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön systemaattinen ja liiketoimintalähtöinen kehittäminen on kriittinen tekijä tulevaisuuden menestyksen kannalta. Kaupan alan murros ja sähköisen asioinnin kasvu ovat luoneet tarpeen uuteen osaamiseen.

Osaamisen kehittämisen muita ydinalueita ovat olleet:

 • myynti- ja palveluosaaminen
 • tavara-alakohtaiset kilpailuetuhankkeet
 • turvallisuus ja vastuullisuus
 • lähiesimiestyö ja
 • johtaminen.
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

Moniarvoinen ja monimuotoisuutta tukeva organisaatio takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille. Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja syrjimättömyys ovat tärkeitä periaatteita, joita Keskossa noudatetaan koko työsuhteen ajan. Tehtävään valitaan soveltuvin ja kehityskykyisin henkilö ja ihmisiä arvioidaan pätevyyden, taitojen ja saavutusten perusteella.

Palkitseminen Keskossa palkitsemisen tavoitteena on kannustaa henkilöstöä ylittämään asetetut tavoitteet ja motivoida pitkäjänteiseen työhön Kesko-konsernin ja sen tytäryhtiöiden päämäärien saavuttamiseksi. Palkitseminen on oikeudenmukaista ja se perustuu yleisesti tunnettuihin periaatteisiin.
Työoloihin liittyvät valitusmekanismit Työntekijät voivat esittää kysymyksiä, palautetta tai kehittämisehdotuksia Keskon tai sen tytäryhtiöiden toimintaan liittyvistä asioista nimettömänä Keskon intranetistä, Keskonetistä, löytyvän Suora linja -palautekanavan kautta. Vastaukset julkaistaan kaikkien nähtäväksi Keskonetissä.
Tavoitteet Tavoitteet on kirjattu vastuullisuusohjelmaan.
Politiikat, toimintaperiaatteet ja sitoumukset
Henkilöstöpolitiikka Keskossa henkilöstöjohtaminen perustuu Keskon arvoihin ja vastuullisiin toimintatapoihin, jotka kuvataan Vastuulliset toimintatapamme -ohjeistuksessa. Keskon henkilöstöpolitiikka linjaa keskeiset toimintaperiaatteet henkilöstöjohtamisen eri osa-alueilla. Henkilöstöstrategiassa puolestaan määritellään henkilöstöjohtamisen päämäärät, kriittiset menestystekijät ja keskeiset kehityshankkeet.
Monimuotoisuussitoumus Kesko on Suomen monimuotoisuusverkoston jäsen. Monimuotoisuusverkoston toiminta pohjautuu monimuotoisuussitoumukseen, jonka kaikki verkoston jäseneksi liittyvät allekirjoittavat.
Seuranta- ja valvontajärjestelmät sekä ohjelmat, projektit ja aloitteet 
Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena on työmotivaation ja -viihtyvyyden parantaminen, sairauspoissaolojen vähentäminen, eläkeiän nostaminen sekä ennenaikaisten eläkkeiden vähentäminen ja työnantajakuvan parantaminen. Työhyvinvointiohjelman painopistealueet vuosille 2015–2018 ovat:

 • Henkilöstön terveyden tukeminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen
 • Työturvallisuuden kehittäminen ja työsuojelun roolin vahvistaminen
 • Henkilöstön sitoutumisen edistäminen (Employee Engagement), toimintaperiaatteiden jalkauttaminen.
Työsuojelun toimintaohjelma Henkilöstön työkyky varmistetaan luomalla turvallinen ja työn tekemistä tukeva työskentely-ympäristö. Työsuojelun päämääränä on turvata ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä sekä ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä tai työympäristöstä johtuvia fyysisiä ja henkisiä terveyshaittoja.
Vammaisten ja osatyökykyisten työllistäminen

K-kauppiasliitto aloitti vuonna 2012 Monenlaisia tuloksentekijöitä -hankkeen yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa. Kehitysvammaisten työllistämiseksi luotiin pysyvä toimintamalli. Suurin osa hankkeen aikana työllistetyistä kehitysvammaisista työskentelee edelleen K-ryhmässä.

Keskon työterveyshuolto ohjaa kuntoutujia pääkaupunkiseudulla Aikuisten Mielenterveys (AMI) -kuntoutukseen. Työhön paluuta sairausloman jälkeen voidaan auttaa osasairauspäivärahalla. Työhön paluun tukemisessa on hyödynnetty eläkevakuutusyhtiöiden tarjoamaa ammatillisen kuntoutuksen tukea.

Nuorisotakuu K-ryhmässä -ohjelma

Kesko ja K-kauppiasliitto aloittivat vuonna 2013 Nuorisotakuu K-ryhmässä -ohjelman, jonka tarkoituksena oli tarjota 1 000:lle syrjäytymisuhan alla olevalle alle 30-vuotiaalle nuorelle työ-, työkokeilu- tai nuorten oppisopimuspaikka K-ryhmästä vuoden 2014 loppuun mennessä. Nuorten kohderyhmään kuuluivat myös maahanmuuttajanuoret ja vammaiset nuoret. Vuoden 2015 loppuun mennessä yli 2 500 nuorta oli saanut paikan työkokeilun, palkkatuen ja nuorten oppisopimuskoulutuksen avulla.

Nuorten ja erityisryhmien työllistäminen jatkuu pysyvänä toimintamallina. K-kauppiasliitossa toimii nuorisotakuukoordinaattori, joka antaa K-kauppiaille ja Keskon esimiehille nuorten ja erityisryhmien työllistämiseen ja koulutukseen liittyvää neuvontaa ja toimii yhteyshenkilönä viranomaisiin ja järjestöihin päin.

Vastuut ja resurssit
 • HR-johtoryhmä
 • Kesko HR -toiminto
 • HR-palvelukeskukset
 • Jokainen esimies vastaa työsuojelusta omalla alueellaan sen ollessa osa linjaorganisaation normaalia johtamis- ja esimiestoimintaa
Johtamistavan arviointi

Johtamistapaa arvioidaan jatkuvasti osana toimintaa. Toimintaympäristössä ja Keskossa tapahtuviin muutoksiin reagoidaan sopeuttamalla tavoitteita, toimintaperiaatteita, seurantajärjestelmiä ja resursseja.

Henkilöstötutkimuksella mitataan puolentoista vuoden välein johtamisen laatua. Tutkimuksen tulosten pohjalta sovitaan kehittämistoimenpiteet, jotka kytketään osaksi vuosittaista toiminta- ja henkilöstösuunnitelmaa. Toimenpiteiden toteutumista seurataan.

 

 

Vastuullinen hankinta ja myynti 

Lähestymistapa Hankimme ja myymme vastuullisesti ja tuemme asiakasta kestävissä valinnoissa
Olennaiset näkökohdat
 • Tuotteet ja palvelut
 • Toimittajien työolojen arviointi
 • Työoloihin liittyvät valitusmekanismit
 • Ihmisoikeudet
 • Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
 • Tuote- ja palvelutiedot
 • Markkinointiviestintä
 • Määräystenmukaisuus
Hankinta riskimaista

Kesko kiinnittää erityistä huomiota hankintaketjun ihmisoikeuskysymyksiin ja työoloihin keskittyen niiden valvonnassa ensisijaisesti riskimaissa toimiviin tavarantoimittajiin. Riskimaiksi luokitellaan BSCI (Business Social Compliance Initiative) -aloitteen mukaisesti maat, joissa on olemassa riski ihmisoikeuksien ja työoikeuksien loukkaamiselle. Luokittelu perustuu Maailmanpankin indikaattoreihin (Worldwide Governance Indicators).

Riskimaissa tyypillisesti tuotettavia tuotteita ovat vaatteet ja kodintekstiilit, kengät ja muu nahkatavara, huonekalut, matot, kodinsisustustuotteet, urheiluvälineet, lelut, maataloustuotteet (esimerkiksi kahvi, tee, kaakao, hedelmät, vihannekset, viinit) sekä kala-, hedelmä- ja vihannessäilykkeet.

Keskon suomalaisten yhtiöiden suorat ostot riskialueiden tavarantoimittajilta vuonna 2015 olivat yhteensä 90 miljoonaa euroa (131 miljoonaa euroa vuonna 2014) eli 1,2 % (1,5 %) Keskon kaikista ostoista. Merkittävimmät riskituontimaat on listattu kohdassa Ihmisoikeusarvioinnit. Suoran riskimaatuonnin osuus Keskon tuonnista Suomeen oli 14,8 % (21,1 %). Keskon muiden maiden tytäryhtiöiden osalta suoraa riskimaatuontia ei ole tilastoitu. Noin 82 % (76 %) Keskon tuonnista Suomeen tulee EU-maista. Luku ei sisällä VV-Auton tuontia.

Oman suoran tuonnin lisäksi Kesko ostaa riskimaissa valmistettuja tuotteita myös muilta Suomessa toimivilta brändi- ja maahantuontiyrityksiltä. Luotettavia tilastoja näiden tuontituotteiden alkuperämaista ei ole esitettävissä. Sosiaalisia riskejä saattaa sisältyä myös kolmansien maiden kautta Suomeen tuotavien tuotteiden tai tuotteissa olevien ainesosien tuotantoon.

Tuoteturvallisuus ja tuotetiedot

Kesko ja K-ryhmän kaupat ovat yhdessä tavarantoimittajiensa kanssa vastuussa tuotteiden käyttäjille siitä, että tuotteet täyttävät kaikki Suomen ja EU-lainsäädännön vaatimukset, ovat käyttäjilleen turvallisia ja vastaavat laatu- ja muita lupauksia. Pakkausmerkinnöissä ja markkinointiviestinnässä noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia ja viranomaissuosituksia.

Kesko ja K-ryhmän kaupat haluavat tukea asiakkaita kestävissä valinnoissa ja tarjota laajan valikoiman vastuullisuuskriteerin omaavia tuotteita.

Tavoitteet Tavoitteet on kirjattu vastuullisuusohjelmaan.
Politiikat, toimintaperiaatteet ja sitoumukset 
Ostotoiminnan periaatteet Vastuullista hankintaa ohjaavat Keskon ostotoiminnan periaatteet. Periaatteet pohjautuvat kansalliseen työlainsäädäntöön ja vastaaviin Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksiin, joita sovelletaan silloin, kun kansallinen lainsäädäntö ei yllä näiden sopimusten tasolle.
Kemikaalipolitiikka Keskon kemikaalipolitiikka koskee kodintekstiilejä, vaatteita, nahkatavaraa, kenkiä ja verhoiltuja huonekaluja. Siinä on esitetty EU:n ja Suomen lainsäädäntöön perustuen kemikaalit, jotka ovat kiellettyjä tai joiden määrää on rajoitettu Keskolle toimitettavissa tuotteissa. Lisäksi Kesko asettaa lainsäädäntöä tiukempia rajoituksia erityistä huolta aiheuttaville kemikaaleille.
PVC-linjaus Kesko vähentää ympäristön kuormitusta etsimällä aktiivisesti korvaavia vaihtoehtoja PVC-muoville sekä omien merkkituotteiden pakkauksissa että itse tuotteissa. PVC:n sisältämien alkuaineiden ja yhdisteiden, kuten kloorin ja ftalaattien, on arvioitu aiheuttavan merkittäviä ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Siksi PVC:n korvaaminen paremmin kierrätykseen soveltuvilla materiaaleilla on tarkoituksenmukaista varsinkin pakkauksissa ja tuotteissa, joiden käyttöikä on lyhyt.
Vastuullisuuslinjaukset Hankinnan tueksi on laadittu tuoteryhmäkohtaisia vastuullisuuslinjauksia, joita ovat muun muassa palmuöljylinjaus, kala- ja äyriäislinjaus, puulinjaus sekä farkkujen hiekkapuhalluslinjaus.
K-vastuullisuuskonsepti Vastuullisista valinnoista kerrotaan asiakkaille K-vastuullisuuskonseptin mukaisesti myymäläviestinnällä, muun muassa hyllynreuna- ja pakkausmerkinnöillä. Luomu- ja ympäristömerkittyjen sekä Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden valikoima- ja markkinointilinjaukset sisältyvät K-ruokakauppojen ketjukonsepteihin. K-vastuullisuuskonsepti otettiin käyttöön ensimmäisenä K-ruokakaupoissa vuonna 2013. Vuoden 2014 aikana konsepti otettiin käyttöön K-rauta-kaupoissa ja sen vienti aloitettiin Rautia-ketjun kauppoihin. Vuoden 2015 aikana se otettiin käyttöön Rautioissa sekä K-maatalous-ketjussa.
Seuranta- ja valvontajärjestelmät sekä ohjelmat, projektit ja aloitteet 
Riskimaatavarantoimittajien auditoinnit

Kesko edellyttää riskimaissa toimivilta tavarantoimittajiltaan sosiaalisen vastuun sertifiointia tai auditointia. Kesko on jäsen eurooppalaisessa BSCI-auditointijärjestelmässä ja on sitoutunut BSCI:n toimintaperiaatteisiin (Code of Conduct), joiden sisältö on käytännössä sama kuin Keskon omien ostotoiminnan periaatteiden sisältö.

Kesko seuraa yhdessä BSCI:n kanssa muita markkinoilla olevia auditointijärjestelmiä ja hyväksyy niiden mukaan tehdyt auditoinnit, jos vaatimustaso on sama kuin BSCI-auditoinnissa. Alla on taulukko Keskon eri tuoteryhmissä käytössä olevista sertifiointi- ja auditointijärjestelmistä.

Hankintaketjun vastuullisuutta valvotaan ja kehitetään myös osana ostoyhteistyötä muiden eurooppalaisten kauppaketjujen kanssa (Swisstec, ICA, AMS).

Keskossa on käytössä SUMO (supplier monitoring) -tietokanta, johon tallennetaan tiedot riskimaatavarantoimittajien auditoinneista, sertifioinneista ja monitorointikäynneistä sekä niiden perusteella määräytyvästä riskiluokituksesta. Tiedot BSCI-auditoinneista tallentuvat lisäksi BSCI:n ylläpitämään, jäsenten käytössä olevaan tietokantaan.

Vuonna 2015 Keskon päivittäistavarakaupassa otettiin käyttöön riskinarviointityökalu, jonka avulla kartoitetaan omien elintarvikemerkkituotteiden ainesosien (ns. 2nd tier) sellaiset riskimaavalmistajat, joilta edellytetään vastuullisuusselvitystä.

Keskon päivittäistavarakaupan omien merkkituotteiden valmistajien ja tuottajien auditoinnit Keskon päivittäistavarakauppa edellyttää, että sen omien merkkituotteiden valmistajilla ja tuottajilla on kansainvälinen elintarviketurvallisuussertifiointi. Keskon päivittäistavarakauppa hyväksyy seuraavat auditointimenettelyt: BRC, IFS, ISO/FSSC 22000, SQF1000/2000 sekä GlobalGAP, IP-perussertifiointi kasviksille tai IP-Sigill.
Keskon tuotetutkimusyksikön laboratorio Tuotetutkimusyksikön laboratorio valvoo K-ruokakauppojen ja K-citymarketien myymien tuotteiden laatua. Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelujen akkreditoima testauslaboratorio T251, joka on hyväksytty SFS-EN ISO/IEC 17025 -standardin mukaiseksi.
K-vastuullisuuskonseptin auditoinnit Kaupan vastuullisen toiminnan arviointi sisältää kaupan vuosittaisen itsearvioinnin, kaupan laatujärjestelmässä määritellyt kriteerit sekä ulkopuolisen tahon tekemän vastuullisuusauditoinnin määritellyn otannan mukaisesti. Auditoija raportoi tuloksista kaupalle ja Keskolle.
Vastuut ja resurssit
 • Konsernin yhteiskuntavastuun ohjausryhmä
 • Vastuullisen hankinnan ohjausryhmä ja Keskon ostajat
 • Keskon päivittäistavarakaupan vastuullisuuden ohjausryhmä
 • Keskon tuotetutkimusyksikkö
 • Toimialayhtiöiden viestintä- ja markkinointivastaavat
 • K-kaupat
Johtamistavan arviointi

Johtamistapaa arvioidaan jatkuvasti osana ohjausryhmien toimintaa. Toimintaympäristössä ja Keskossa tapahtuviin muutoksiin reagoidaan sopeuttamalla tavoitteita, toimintaperiaatteita, seurantajärjestelmiä ja resursseja.

Sisäinen tarkastus tekee vastuullista hankintaa koskevia tarkastuksia Keskon yhtiöissä. Tarkastuksessa arvioidaan kontrollien toimivuutta ja annetaan toimenpidesuosituksia puutteiden korjaamiseen.

Keskon päivittäistavarakaupan ja K-ruokakauppojen omavalvontaa kehitetään muun muassa viranomaistarkastusten tulosten perusteella. Tuotetutkimusyksikön laboratorio auditoidaan vuosittain SFS-EN ISO/IEC 17025 -standardin edellyttämällä tavalla. Lisäksi sen toimintaa arvioidaan vuosittain sisäisellä auditoinnilla ja johdon katselmuksella.

 

Keskossa käytössä olevia riskimaatuotantoon ja -tuotteisiin liittyviä sertifiointi- ja auditointijärjestelmiä

Sertifiointi-/auditointijärjestelmäTuoteryhmäKriteerien kattavuusTuotemerkintä
BSCI (Business Social Compliance Initiative) Kaikki tuoteryhmät Sosiaalinen, suppea ympäristöosa Ei
SA8000 Kaikki tuoteryhmät Sosiaalinen Ei
ETI Kaikki tuoteryhmät Sosiaalinen Ei
Sedex/SMETA Kaikki tuoteryhmät Sosiaalinen, suppea ympäristöosa Ei
ICS Kaikki tuoteryhmät Sosiaalinen Ei
ICTI CARE Lelut Sosiaalinen Ei
FSC (Forest Stewardship Council) Puutuotteet ja puutavara Sosiaalinen, ympäristö Kyllä
Reilu kauppa Maataloustuotteet, myös puuvilla Sosiaalinen, ympäristö Kyllä
Rainforest Alliance Maataloustuotteet Sosiaalinen, ympäristö Kyllä
Pro Terra Maataloustuotteet Sosiaalinen, ympäristö Kyllä
UTZ Certified Kahvi, kaakao, tee Sosiaalinen, ympäristö Kyllä
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) Palmuöljyä sisältävät tuotteet Talous, ympäristö, sosiaalinen Kyllä
WIETA Viinit Sosiaalinen Kyllä
MSC (Marine Stewardship Council) Pyydetty kala ja äyriäiset Ympäristö (kestävä kalastus) Kyllä
ASC (Aquaculture Stewardship Council) Viljelty kala ja äyriäiset Sosiaalinen, ympäristö Kyllä
Florverde Sustainable Flowers Kukat Sosiaalinen, ympäristö Kyllä
FLA (Fair Labor Association) Käyttötavara Sosiaalinen Ei
FWF (Fair Wear Foundation) Vaatteet Sosiaalinen Ei
GOTS (Global Organic Textile Standard) Tekstiilit, hygieniatuotteet (luomu) Sosiaalinen, ympäristö Kyllä
WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) Tekstiilit, jalkineet Sosiaalinen Ei

Hyvinvointia asiakkaille 

Lähestymistapa Tarjoamme asiakkaan hyvinvointia edistäviä palveluita
Olennaiset näkökohdat
 • Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
Hyvinvointia edistävät tuotteet ja palvelut Keskon ja K-kauppojen tavoitteena on helpottaa asiakkaiden elämää, tarjota terveellisiä ja asiakkaan hyvinvointia edistäviä palveluita sekä opastaa asiakkaita tuotteiden oikeaan käyttöön. Terveellisten elämäntapojen ja ruokatottumusten sekä liikunnan edistäminen on keskeistä K-ryhmän ruoka- ja urheilukaupoille.
Sähköinen kauppa ja monikanavaiset palvelut Asiakkaiden tarpeet ja kulutuskäyttäytyminen muuttuvat voimakkaasti uusien sähköisten palveluiden ja erityisesti mobiilipalveluiden käytön myötä. Keskon keskeisenä strategisena tavoitteena on palvella sen kaikkien toimialojen asiakkaita hyödyntämällä mobiilipalveluiden, verkkopalveluiden ja digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet.
Tavoitteet Tavoitteet on kirjattu vastuullisuusohjelmaan.
Politiikat, toimintaperiaatteet ja sitoumukset 
K-vastuullisuuskonsepti K-vastuullisuuskonseptin avulla kerrotaan kaupan hyvistä teoista ja autetaan asiakasta tekemään terveellisiä ja kestäviä valintoja helposti. K-vastuullisuuskonsepti otettiin käyttöön ensimmäisenä K-ruokakaupoissa vuonna 2013. Vuoden 2014 aikana konsepti otettiin käyttöön K-rauta-kaupoissa ja sen vienti aloitettiin Rautia-ketjun kauppoihin. Vuoden 2015 aikana se otettiin käyttöön Rautioissa sekä K-maatalous-ketjussa.
Sähköinen kauppa ja monikanavaiset palvelut Keskon digistrategian tavoitteena on, että K-ryhmästä saa parhaat digitaaliset palvelut vuonna 2017. Digitaalisten palveluiden kehittäminen edellyttää merkittäviä panostuksia osaamisen kehittämiseen sekä investointeja teknologia- ja logistiikkajärjestelmiin. Kesko tarjoaa verkkokauppoja ja digitaalisia palveluja kaikilla toimialoillaan.
Seuranta- ja valvontajärjestelmät sekä ohjelmat, projektit ja aloitteet 
Tuotetutkimus

Keskon tuotetutkimusyksikön laboratorio valvoo K-ruokakauppojen ja K-citymarketien myymien päivittäis- ja käyttötavaroiden turvallisuutta ja laatua. 

Tuotetutkimusyksikössä toimii laboratorion lisäksi koekeittiö ja Ruokakeskon kuluttajapalvelu. Koekeittiössä muun muassa arvioidaan tuotteita aistinvaraisesti ja testataan niiden valmistusominaisuuksia.  Kuluttajapalvelusta saa tietoa Pirkka-tuotteista: tuotepalautteiden lisäksi asiakkaat kysyvät muun muassa tuotteiden alkuperästä, ainesosista, niiden soveltuvuudesta eri käyttäjille sekä käyttö- ja valmistusohjeita.

Reseptipalvelu Keskon päivittäistavarakaupan markkinointiyksikön kotitalousopettajat kehittävät ja testaavat vuosittain satoja uusia ruokareseptejä. K-ruoka.fi :n reseptipalvelun resepteistä noin 6 000:een on laskettu valintoja helpottavat ravintosisällöt.
K-vastuullisuuskonseptin auditoinnit Kaupan vastuullisen toiminnan arviointi sisältää kaupan vuosittaisen itsearvioinnin, kaupan laatujärjestelmässä määritellyt kriteerit sekä ulkopuolisen tahon tekemän vastuullisuusauditoinnin määritellyn otannan mukaisesti. Auditoija raportoi tuloksista kaupalle ja Keskolle.
Asiakastyytyväisyys Keskon ketjujen palvelutasoa, tunnettuutta ja ketjuihin liittyviä mielikuvia seurataan säännöllisesti kuluttajille suunnatuilla bränditutkimuksilla kaikilla tavara-aloilla. Samoin toimitaan K-Plussa-kanta-asiakasjärjestelmän ja päivittäistavarakaupan omien merkkituotteiden kanssa. Ruokakaupassa ja rautakaupassa mitataan myös kauppatason asiakastyytyväisyyttä asiakastyytyväisyystutkimuksilla ja mystery shopping -menetelmällä.
Vastuut ja resurssit
 • Keskon toimialat
 • Keskon tuotetutkimusyksikkö
 • K-kaupat
Johtamistavan arviointi Johtamistapaa arvioidaan jatkuvasti osana toimintaa. Toimintaympäristössä ja Keskossa tapahtuviin muutoksiin reagoidaan sopeuttamalla tavoitteita, toimintaperiaatteita, seurantajärjestelmiä ja resursseja.

 

 

Ilmastonmuutoksen hillintä

Lähestymistapa

Osallistumme ilmastonmuutoksen etenemisen hillintään ja edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä

Olennaiset näkökohdat

 • Energia
 • Vesi
 • Luonnon monimuotoisuus
 • Päästöt
 • Jätevedet ja jätteet
 • Tavarantoimittajien ympäristöarvioinnit

Energiankulutus

Kiinteistöjen energiankulutus aiheuttaa merkittävimmän osan K-ryhmän kasvihuonekaasupäästöistä. Kiinteistöjen energiatehokkuuden jatkuva parantaminen on Keskon ympäristötyön keskeisiä painopisteitä.

Vesi

Keskon hallinnoimissa kiinteistöissä käytetään kunnallisen vedenjakelun vettä lähinnä siivoukseen ja puhdistukseen.

Merkittävät vesivaikutukset liittyvät myytävien tuotteiden toimitusketjuihin. Vuonna 2015 Kesko käynnisti omien merkkien toimitusketjujen vesiriskiarvioinnin.

Luonnon monimuotoisuus

Kesko rakentaa kauppapaikkoja vain liikekiinteistölle kaavoitetuilla alueilla, joten rakentamisella ei ole merkittäviä suoria biodiversiteettivaikutuksia.

Keskon suurimmat vaikutukset ovat välillisiä ja syntyvät myytävien tuotteiden toimitusketjussa ja raaka-aineiden tuotannossa. Kesko hallitsee näitä vaikutuksia hankintalinjauksilla, materiaalitehokkuudella ja edistämällä kiertotaloutta.

Päästöt

Keskon toiminnassa syntyy kasvihuonekaasupäästöjä enimmäkseen kiinteistöjen energiankulutuksesta ja logistiikasta. Kiinteistöjen energiatehokkailla ratkaisuilla sekä vähähiilisen sähkön hankinnalla vähennetään kauppojen päästöjä.

Päivittäistavarakaupan logistiikassa (Keslog) pyritään jatkuvasti parantamaan tehokkuutta päästöjen vähentämiseksi.

Jätehuolto

Materiaalitehokkuuus, kierrätys ja ruokahävikin minimointi ovat Keskon toiminnan keskeiset keinot vähentää jätettä, edistää kiertotaloutta ja saavuttaa nollakaatopaikkajäte.

Tavarantoimittajien ympäristöarvioinnit

Keskon tavarantoimittajien arviointimenettelyihin sisältyy ympäristökriteerejä.

Tavoitteet

Tavoitteet on kirjattu vastuullisuusohjelmaan.

Politiikat, toimintaperiaatteet ja sitoumukset

Ympäristö- ja energiapolitiikka

 

K-ryhmän ympäristö- ja energiapolitiikka kattaa Kesko-konsernin ja K-ryhmään kuuluvien kauppojen toiminnot Suomessa ja muissa toimintamaissa. Myös K-ryhmän keskeisten yhteistyökumppaneiden edellytetään noudattavan vastaavia ympäristöjohtamisen periaatteita.

Ympäristöjohtaminen on osa K-ryhmän johtamismallia ja sen perustana ovat Elinkeinoelämän peruskirja kestävän kehityksen aikaansaamiseksi, ympäristöjohtamisstandardit sekä lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset.

Seuranta- ja valvontajärjestelmät sekä ohjelmat, projektit ja aloitteet

Ympäristötyön ohjaus

Konsernin yhteiskuntavastuun ohjausryhmä määrittää ympäristötyön päälinjat ja tavoitetason konsernin yhtiöissä, ottaen huomioon toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyyden huomioiden koko elinkaaren ja toimitusketjun aikaiset vaikutukset. Toimiala- ja tytäryhtiöt täsmentävät ympäristötyön päälinjat liiketoimintaa tukeviksi ympäristöasioiden toimintaohjelmiksi. Toimintaohjelmia seurataan ja päivitetään vuosittain osana strategiatyöskentelyä.

Ympäristöjärjestelmät

Ympäristöjärjestelmät kattoivat vuoden 2015 lopussa 67 % Suomen yhtiöiden ja 55 % koko konsernin liikevaihdosta. Kattavuus on laskettu vähittäiskauppalähtöisesti myyntiin suhteutettuna.

Keslog Oy:n ja Rautakesko Oy:n logistiikkatoiminnot ovat ISO 14001 -sertifioituja.

VV-Auto Group Oy täyttää ISO 9001 -laatujärjestelmän vaatimukset ja VV-Autotalot Oy täyttää Autoalan keskusliiton AKL laatu- ja ympäristötoimintaohjelman vaatimukset.

Päivittäistavara- ja rautakaupan ympäristöjohtaminen perustuu K-vastuullisuuskonseptiin. Keskeiset ympäristöasiat sisältyvät myös päivittäistavarakauppaketjujen konseptimittaukseen. Vuonna 2015 K-vastuullisuuskonsepti otettiin käyttöön myös K-maatalous-kaupoissa.

Muiden maiden toiminnoissa sertifioituja ympäristöjärjestelmiä ei vielä ole käytössä.

Energiankulutuksen seuranta

Keskon ylläpidon yhteistyökumppanit seuraavat kiinteistöjen energiankulutusta apunaan Enegia Oy:n EnerKey.com-seurantajärjestelmä. Enegia kaukolukee kiinteistöissä olevia energiankulutuksen mittauspäätteitä ja tallentaa tuntitasoisesti tiedot tietokantaan. Manuaalisesti kerättävien kohteiden kulutuslukemat tallennetaan myös EnerKey-järjestelmään. EnerKey-ohjelma reagoi pieniinkin kohdekohtaisiin kulutusmuutoksiin ja hälyttää kiinteistön vastuuhenkilön toimimaan.

Energiatehokkuussopimus

Kesko on liittynyt kaupan alan energiatehokkuussopimukseen.

Eri kiinteistötyypeistä K-citymarketit ja K-supermarketit, sekä suuret tukku- ja varastorakennukset ovat suurimpia energiankäyttäjiä ominaiskulutuksella mitattuna.

Kesko toteuttaa hallinnoimissa kiinteistöissään energiakatselmointeja säännöllisesti.

Vedenkulutuksen seuranta

Vedenkulutuksen seuranta on osa kiinteistöjen kulutusseurantaa. Keskon tavoitteena on ylläpitää vedenkulutuksen korkeaa tehokkuutta kaikissa toiminnoissa.

Luonnon monimuotoisuus

Keskon rautakaupan hankintalinjauksen mukaisesti trooppista alkuperää olevista puista valmistettujen tuotteiden tulee olla FSC- tai PEFC-sertifioituja.

K-ryhmän kala- ja äyriäislinjaus ohjaa Keskon päivittäistavarakaupan ja Kespron omia hankintoja sekä K-ruokakauppiaiden hankintoja turvaamaan vastuullista kalastusta ja kalanviljelyä.

Keskon päivittäistavarakauppa on RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ja tavoite on, että vuoteen 2020 mennessä kaikki Pirkka-tuotteissa oleva palmuöljy on vastuullisesti tuotettua (CSPO).

Kesko on perustajajäsen suomalainen soijasitoumus -ryhmässä. Kesko on liittynyt RTRS:n (Roundtable on Responsible Soy) jäseneksi ja sitoutunut siihen, että vuoteen 2020 mennessä kaikki omien tuotteiden tuotantoketjussa käytetty soija on vastuullisesti tuotettua, RTRS- tai ProTerra-sertifioitua soijaa. Sitoumus kattaa sekä suomalaisen tuotantoketjun että ulkomaisen hankinnan.

Vastuullisuuslinjaukset

Jätehuolto

Kesko kehittää kierrätysjärjestelmiä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja edistää jätteiden kierrätystä pakkausmenetelmiä ja materiaalien käyttöä kehittämällä. Jätteen syntyä ehkäistään kiertävien kuljetusyksiköiden käytöllä sekä minimoimalla myytävien tuotteiden hävikkiä.

Keskon liiketoimintamallin mukaan K-kaupoissa hävikin johtaminen ja hallinta ovat kauppiasyrittäjän vastuulla.

Keskon tavoitteena on hyödyntää toiminnassa syntyvät jätteet ja saavuttaa nollakaatopaikkajäte.

Rakennuttaminen ja ylläpito

Keskon rakennuttaminen perustuu kullekin liiketoimintakonseptille määriteltyihin tavoiteolosuhteisiin sekä keskeisiin teknisiin laatutekijöihin ja näiden pohjalta laadittuihin talo- ja rakennusteknisiin suunnittelu- ja toteutusohjeisiin. Kesko mittaa suunnittelun ja toteutuksen tehokkuutta ja laatua sertifioimalla yksittäisiä kohteitaan kansainvälisillä ympäristösertifikaateilla kuten BREEAM ja LEED.

Keskon yhteistyökumppanit kiinteistöjen ylläpito- ja huoltotoiminnoissa olivat vuonna 2015 Caverion Oy, Ovenia Oy ja L&T Oyj. Caverion Oy:llä ja L&T Oyj:llä on ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

Business Environmental Performance Initiative BEPI

 

Kesko on liittynyt Foreign Trade Associationin (FTA) Business Environmental Performance Initiative (BEPI) -aloitteeseen. BEPI:n tarkoituksena on auttaa jäsenyrityksiä globaalien toimitusketjujen ympäristöasioiden hallinnassa ja siten lisätä tuotteiden toimitusketjujen läpinäkyvyyttä ja riskienhallintaa.

Vastuut ja resurssit

 • Konsernin yhteiskuntavastuun ohjausryhmä
 • Ympäristötoimintojen ohjausryhmä
 • Kauppapaikat ja kiinteistöt -yksikkö
 • Keslog Oy

Johtamistavan arviointi

Johtamistapaa arvioidaan jatkuvasti osana toimintaa. Toimintaympäristössä ja Keskossa tapahtuviin muutoksiin reagoidaan sopeuttamalla tavoitteita, toimintaperiaatteita, seurantajärjestelmiä ja resursseja. Ympäristöjärjestelmiä auditoidaan ja katselmoidaan.

 

Keskossa käytössä olevat ympäristöjärjestelmät

Toiminto

Ympäristöhallintajärjestelmä

Kommentti

Keslogin varastointi-, terminaali- ja kuljetustoiminnot

ISO 14001

Sertifikaatti uudistettu 2015.

Rautakesko Oy:n logistiikkakeskus

ISO 14001

Sertifikaatti uudistettu 2015.

Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitotoiminnot

ISO 14001, ISO 9001

ISO 14001, ISO 9001: Caverion, L&T

ISO 9001: Ovenia

VV-Auto Group Oy

ISO 9001 ja AKL-ympäristöohjelma

ISO 9001: VV-Auto Group Oy

Autoalan keskusliiton (AKL) toimintaohjelma: VV-Autotalot Oy

K-ruokakaupat: 776 K-vastuullisuuskauppaa

K-vastuullisuuskonsepti

Ketjuvaatimus K-citymarket-, K-supermarket- ja K-market- kaupoille

K-rauta-kaupat: 41 K-vastuullisuuskauppaa

K-vastuullisuuskonsepti

Kauppoja yhteensä 45.

Rautia-kaupat: 88 K-vastuullisuuskauppaa (luku sisältää 4 K-maatalous-yhdistelmäkauppaa)

K-vastuullisuuskonsepti

Kauppoja yhteensä 93.

K-maatalous-kaupat: 24 K-vastuullisuuskauppaa

K-vastuullisuuskonsepti

Kauppoja yhteensä 35.