Hae keskon vuosiraportista 2015

VASTUULLISUUSTYÖ KESKITTYY OLENNAISEEN

Tunnistetut olennaiset yhteiskuntavastuun näkökohdat.

Keskon yhteiskuntavastuun vision ja vastuullisuuden olennaisuusarvion taustalla ovat Keskon vastuullisuusohjelma, vastuullisuuden megatrendit, sidosryhmien kannalta merkittävät näkökohdat ja Keskon strategiset tavoitteet.

Yhteiskuntavastuun visio

Keskon yhteiskuntavastuun visio on: Olemme kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla kaupan alan edelläkävijä maailmassa. Yhteiskuntavastuun visio on esitetty myös pääsidosryhmittäin.

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma koskee Keskon kaikkia toimialoja ja sisältää sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita. Kukin toimiala on laatinut osa-alueista omat, toimialakohtaiset tavoitteet. Vastuullisuusohjelman sitoumukset muodostavat ohjelman rungon, ja yksittäisiä tavoitteita voidaan tarkentaa vuosittain.

Olennaisuusarvio

Keskon vastuullisuuden olennaisuusarvion tarkoituksena on nimetä Keskolle ja sen sidosryhmille keskeisimmät vastuullisuusnäkökohdat. Olennaisuusarvio ohjaa Keskon yhteiskuntavastuu- ja sidosryhmätyöskentelyä ja määrittelee toimenpiteitä sidosryhmien odotusten täyttämiseksi.

Keskon olennaiset yhteiskuntavastuunäkökohdat on esitetty alla olevassa matriisissa, jossa pystyakseli kuvaa merkittävyyttä sidosryhmille ja vaaka-akseli nykyistä tai potentiaalista vaikutusta Keskoon. Merkitystä sidosryhmille on arvioitu kokonaisuutena, ja siksi yksittäisten sidosryhmien eri näkökohdille antama painoarvo ei kuvastu matriisista.

Olennaisuusarvio on päivitetty viimeksi vuonna 2012. Vuonna 2013 määriteltiin raportoinnin kannalta olennaiset näkökohdat GRI G4 -raportointiohjeiston uudistuneiden vaatimusten mukaan. Tunnistetut näkökohdat sisältyvät Keskon nykyiseen olennaisuusarvioon, eikä niiden pohjalta nähty tarvetta olennaisuusmatriisiin päivittämiseen.

 

Olennaisuusmatriisi

#

Tunnistetut olennaiset yhteiskuntavastuun näkökohdat

Konsernin laskentaraja

Konsernin laskentarajaan kuuluvat emoyhtiö Kesko Oyj, sen tytäryhtiöt sekä muiden konserniyritysten omistamat tytäryhtiöt, jotka on määritelty tilinpäätöksen liitetiedoissa

Raportointi kattaa Keskon kaikki toiminnot:

  • Pääosa taloudellisen vastuun tunnusluvuista saadaan konsernitilinpäätöksestä, jonka laatimista ja esittämistä säätelevät IFRS-standardit
  • Ympäristötunnusluvuista keskeisimmät, kuten energiankulutustiedot, veden kulutustiedot, jätteet sekä toiminnasta syntyvät suorat kasvihuonekaasupäästöt, kattavat emoyhtiö Kesko Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden merkittävimmät ympäristövaikutukset kaikissa toimintamaissa lukuun ottamatta Venäjän Intersport-kauppoja
  • Henkilöstötunnusluvut kattavat emoyhtiö Kesko Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden henkilöstön kaikissa toimintamaissa

Keskon henkilöstöstä vähittäiskaupassa työskentelee noin kolme neljäsosaa. Raportti ei kata kauppiasyrittäjien palveluksessa olevia työntekijöitä, ellei sitä ole mainittu erikseen tekstissä. Tunnuslukujen raportointi ei kata urakoitsijoita eikä tavaran- ja palveluntoimittajia, ellei toisin mainita.

Keskon toimialayhtiöt ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Raportissa esitetään K-kauppoja koskevia tietoja (esimerkiksi energiaseuranta) silloin, kun ne olennaisesti liittyvät Keskon raportointiin ja täydentävät kokonaiskuvaa Keskon ja K-kauppiaiden suhteista yhteiskuntaan ja muihin sidosryhmiin.

Mahdolliset poikkeamat ja rajoitukset laskentarajassa on raportoitu kyseessä olevien tunnuslukujen yhteydessä. Mikäli aiemmin raportoiduissa tunnusluvuissa, niiden kattavuudessa, rajauksissa tai mittaustekniikoissa on muutoksia, niistä on ilmoitettu kyseessä olevien tunnuslukujen yhteydessä.

Raportin sisällönmäärittely

Vuonna 2013 määriteltiin raportoinnin kannalta olennaiset näkökohdat GRI G4 -raportointiohjeiston uudistuneiden vaatimusten mukaan. Aiemmin tunnistettuja sekä raportointivuoden aikana Keskon liiketoiminnassa havaittuja ja sidosryhmien esille nostamia vastuullisuusnäkökohtia arvioitiin kriittisesti arvoketjussa tapahtuvien vaikutusten sekä keskeisten sidosryhmien kiinnostuksen kannalta. Olennaisten näkökohtien tunnistamista varten laadittiin päätöskriteeristö, jonka mukaan näkökohtien olennaisuus arvioitiin koko arvoketjun osalta. Samalla määriteltiin jokaiselle näkökohdalle laskentaraja, joka kuvaa näkökohdan olennaista vaikutusta Keskon arvoketjussa.

Analyysin tuloksena tunnistettiin vaikutusten kannalta 33 olennaista näkökohtaa, joita on käsitelty tässä raportissa. Näkökohtiin liittyvät vaikutukset on kuvattu näkökohdittain johtamistavan kuvauksessa. Näkökohdat ja niihin liittyvät laskentarajat on esitetty alla olevassa taulukossa. Olennaiset näkökohdat käsiteltiin Keskon yhteiskuntavastuun ohjausryhmässä, konsernijohtoryhmässä ja hallituksessa.

Olennaiset näkökohdat ja laskentaraja

GRI-näkökohta (G4-19)

Näkökohdan laskentaraja (G4–20-21)
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Taloudelliset tulokset Kesko-konserni
Välilliset taloudelliset vaikutukset Kesko-konserni ja K-kaupat
Ostokäytännöt Kesko-konserni ja K-kaupat
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Energia Kesko-konserni ja K-kaupat
Vesi Kesko-konserni ja K-kaupat
Luonnon monimuotoisuus Kesko-konserni ja tavarantoimittajat
Päästöt Kesko-konserni (Scope 1 ja 2), K-kaupat (Scope 2) ja toimitusketju (Scope 3)
Jätevedet ja jätteet Kesko-konserni
Tuotteet ja palvelut Tavarantoimittajat
Toimittajien ympäristöarvioinnit Tavarantoimittajat. Näkökohta tunnistettu olennaiseksi, raportointia kehitetään.
SOSIAALISET VAIKUTUKSET
Henkilöstö ja työolosuhteet      
Työllistäminen Kesko-konserni
Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet Kesko-konserni
Työterveys ja -turvallisuus Kesko-konserni
Koulutus Kesko-konserni
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet Kesko-konserni
Tasa-arvoinen palkitseminen Kesko-konserni
Toimittajien työolojen arviointi Riskimaatavarantoimittajat
Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit Kesko-konserni, riskimaatavarantoimittajat. Näkökohta tunnistettu olennaiseksi, raportointia kehitetään.

Ihmisoikeudet

Syrjinnän kielto Kesko-konserni
Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimusoikeudet Kesko-konserni
Ihmisoikeusarvioinnit Kesko-konserni
Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit Kesko-konserni
Ihmisoikeuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit Kesko-konserni, riskimaatavarantoimittajat. Näkökohta tunnistettu olennaiseksi, raportointia kehitetään.
Yhteiskunta
Korruptionvastaisuus Kesko-konserni
Poliittinen vaikuttaminen Kesko-konserni
Kilpailun rajoitukset Kesko-konserni
Määräystenmukaisuus Kesko-konserni
Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit Kesko-konserni. Näkökohta tunnistettu olennaiseksi, raportointia kehitetään.
Tuotevastuu
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus Kesko-konserni – omat merkkituotteet ja oma maahantuonti
Tuote- ja palvelutiedot Kesko-konserni – omat merkkituotteet ja oma maahantuonti
Markkinointiviestintä Kesko-konserni
Asiakkaiden yksityisyyden suoja Kesko-konserni, K-Plus Oy
Määräystenmukaisuus Kesko-konserni