Hae keskon vuosiraportista 2015

KUUNTELEMME SIDOSRYHMIÄMME

Keskon toiminnan ja yhteiskuntavastuun vaikutuksia arvioitaessa huomioidaan keskeiset sidosryhmät:

 • Asiakkaat
 • Sijoittajat ja Keskon omistajat
 • Keskon henkilökunta
 • Kauppiaat ja kauppojen henkilökunta
 • Tavaran- ja palveluntoimittajat
 • Media
 • Viranomaiset
 • Kansalais- ja muut järjestöt
 • Ammattiyhdistykset

Keskon vastuullisuuden olennaisuusarvio ohjaa Keskon yhteiskuntavastuu- ja sidosryhmätyöskentelyä. Toimintaa kehitetään kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla keskeisten sidosryhmien odotusten mukaisesti.

Sidosryhmätarkastelu sisältyy Keskon johtamismalliin ja toimintasuunnitelmiin. Keskon yhteiskuntavastuun visio perustuu sidosryhmien näkemysten huomioimiseen.

Keskon sidosryhmävuorovaikutus

#

Sidosryhmien odotuksia selvitetään säännöllisesti erilaisilla tutkimuksilla.

 • TNS Gallup Oy:n tekemässä Yritysten maine ja vastuullisuus 2015 -tutkimuksessa K-ryhmää arvioi 500 kuluttajaa. K-ryhmän maineen vahvimpina tekijöinä nähtiin asiakaslähtöisyys, ammattitaitoinen henkilöstö sekä toimitus- ja palveluvarmuus. Kehityskohteina esiin nousivat sitoutuminen ympäristöasioiden edistämiseen sekä toiminnan läpinäkyvyys.

 • Osana Keskon ihmisoikeusarviointia toteutettiin syksyllä 2015 ja alkuvuonna 2016 sidosryhmäkuulemiset:

  • TNS Gallup Oy selvitti pienryhmäkeskustelujen sekä 567:lle K-ryhmän asiakkaalle ja 41:lle asiantuntijalle lähetetyn web-kyselyn perusteella näkemyksiä ihmisoikeuksien toteutumisesta K-ryhmän toiminnassa.
  • Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen (SASK) aluekoordinaattorit haastattelivat Keskon merkkituotteita valmistavien tehtaiden työntekijöitä kolmessa riskimaassa (Intia, Bangladesh, Filippiinit). Haastatteluissa keskityttiin ihmisoikeuksien toteutumiseen tehtaalla ja Keskon toimintojen vaikutuksesta siihen.

Yhteiskuntavastuutoimintoa johtaa yhteiskuntavastuusta, viestinnästä ja sidosryhmäsuhteista sekä brändin ja markkinoinnin ohjauksesta ja kehityksestä vastaava johtaja, joka kuuluu Keskon konsernijohtoryhmään. Hän raportoi konsernijohtoryhmälle sidosryhmien kanssa taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuusta käytävät yhteydenpidot.

Sidosryhmien odotusten tunteminen edellyttää säännöllistä vuoropuhelua. Seuraavassa taulukossa kuvataan vuorovaikutusta keskeisten sidosryhmien kanssa:

KESKEISET
SIDOSRYHMÄT
SIDOSRYHMÄN OSALLISTAMINEN JA VUOROVAIKUTUSKANAVATSIDOSRYHMÄN ODOTUKSIIN
VASTAAMINEN
 ASIAKKAAT
 • Päivittäiset asiakaskohtaamiset
 • Asiakaspalvelukanavat
 • Asiakastyytyväisyyskyselyt
 • Asioinnin jälkeiset kyselyt
 • Vuorovaikutus sosiaalisen median kanavien kautta (erityisesti Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram, blogit)
 • Mobiili- ja verkkopalvelujen kysely- ja palvelutoiminnot
Vastuullisuus näkyy vahvasti asiakkaille K-ryhmän kuluttajabrändeissä ja kaupassa. Asiakkaiden on voitava luottaa tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen ja siihen, että jo tullessaan K-kauppaan he tekevät vastuullisen valinnan.
SIJOITTAJAT,
OMISTAJAT JA

ANALYYTIKOT
Vastuullisuuskysymykset sijoittajilta ja osakkeenomistajilta ovat lisääntyneet viime vuosina. Kesko vastaa vuosittain useisiin kestävän kehityksen arviointeja tekevien laitosten kyselyihin.
Esimerkkejä tilaisuuksista:
 • Yhtiökokous
 • Sijoittajatapaamiset
 • Tiedotustilaisuudet
 • Taustatietotilaisuudet (Capital Markets Day)
Kesko haluaa jatkaa ja parantaa sijoitustaan merkittävissä kestävän kehityksen indekseissä ja listoilla, sillä ne ovat tärkeitä puolueettomia todistuksia vastuullisesta toiminnasta. Raportoinnin ja hallinnointiperiaatteiden
läpinäkyvyys sekä lakien ja vastuullisten toimintatapojen noudattamisen varmistaminen luovat vankan pohjan Keskon liiketoiminnalle.

HENKILÖKUNTA
JA KAUPPIAAT

 • Henkilöstötutkimus
 • Kehityskeskustelut
 • Konserniyhteistyökokoukset
 • Keskon intranetin Keskonetin maasivut: Keskonet Suomi, Ruotsi, Viro, Latvia ja Venäjä ja kaikille yhteinen Keskonet Global
 • Keskonetissä Suora linja, Postia pääjohtajalle sekä sisäisen tarkastuksen palautekanavat, keskustelupalsta ja useita blogeja
 • K-kauppiaiden, K-kauppojen henkilökunnan, keskolaisten ja yhteistyökumppaneiden vuosittainen K-Team-päivä
 • Vastuulliset toimintatapamme -ohjeisto (kaikkien toimintamaiden kielillä)
 • Vastuullisia toimintatapoja käsittelevät Arvoviesti-tilaisuudet
Keskon työyhteisö on kehittyvä ja kansainvälinen. Yhteiset arvot, periaatteet ja toimintatavat ovat työmme perusta kaikkialla. Vastuullisuuden merkitys työnantajakuvan luomisessa korostuu entisestään. Ne yritykset, joissa työtyytyväisyys on hyvä ja jotka tarjoavat monipuolisia työtehtäviä ja uralla etenemisen mahdollisuuksia, onnistuvat todennäköisimmin houkuttelemaan ja pitämään parhaat työntekijät. K-kauppias kuuntelee asiakaskuntansa toiveita ja mukauttaa valikoimansa sen mukaan. Kaupassa vastuullisuutta toteutetaan kaikessa toiminnassa.
TAVARANTOIMITTAJAT JA
PALVELUNTUOTTAJA
T
 • Yli 21 100 tavaran- ja palveluntoimittajaa (lue lisää EC9)
 • Hyvien kauppatapojen mukainen yhteistyö
 • Vastuullisen hankinnan opas
 • Kumppanitapaamiset, esimerkiksi vuosittainen Keskon päivittäistavarakaupan Kumppani-info
 • Riskimaissa auditoinnit ja koulutukset
Monimuotoinen verkostoituminen
tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa edellyttää toimitusketjun kaikilta osapuolilta yhteisten arvojen, tavoitteiden ja toimintatapojen hyväksymistä.
Kannamme yhdessä vastuun siitä, että asiakkaamme voivat luottaa asiantuntemukseemme, palveluihimme sekä tuotteidemme laatuun ja turvallisuuteen.
YHTEISKUNTA (MEDIA,
VIRANOMAISET,
KANSALAIS- JA MUUT JÄRJESTÖT JA AMMATTI-
YHDISTYKSET)
 • Tapaamiset
 • Mediatilaisuudet ja -kyselyt
 • Toiminta järjestöissä
 • BSCI-toiminta kansainvälisesti sekä
  kansallinen BSCI-maaryhmä
 • Kansalaisjärjestöjen kyselyt
Kesko seuraa ja ennakoi aktiivisesti yhteiskunnan muutoksia läheisessä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Teemme yhteistyötä ja keskustelemme avoimesti kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja muiden päättäjien kanssa.