Hae keskon vuosiraportista 2015

Vastuullisuuden johtaminen päivittäisessä toiminnassa

Keskon yhteiskuntavastuutyö on jokapäiväistä tekemistä

Yhteiskuntavastuutyö perustuu Keskon arvoon, visioon ja missioon. Vastuullisuustyötä ohjaavat Keskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, Vastuulliset toimintatapamme -ohjeisto ja Keskon ostotoiminnan periaatteet.

Keskon vastuullisuuspolku

#

ARVO

Asiakas ja laatu – kaikessa mitä teemme

VISIO   

Olemme asiakkaan valinta ja kaupan laatujohtaja Euroopassa

MISSIO  

Luomme vastuullisesti hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle

Vastuullisuuden yleiset toimintaperiaatteet

Keskon konsernijohtoryhmä on hyväksynyt konsernin vastuullisuusperiaatteet. Niissä on määritetty taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun peruslupaukset.

Periaatteisiin on kirjattu myös Keskon sitoumukset kansainvälisiin julistuksiin ja sopimuksiin. Näistä keskeisimmät ovat:

 • YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus
 • ILO:n sopimus työelämän perusoikeuksista
 • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
 • Kansainvälisen Kauppakamarin Kestävän kehityksen peruskirja ja lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet
 • YK:n Global Compact -aloite
 • Business Social Compliance Initiativen (BSCI) ostotoiminnan periaatteet

Kesko on huomioinut ISO 26000 -standardin lähdedokumenttina, joka tarjoaa opastusta yhteiskuntavastuuseen.

Raportointiperiaatteina Kesko noudattaa GRI (Global Reporting Initiative) G4 -ohjeistusta sekä IIRC:n (International Integrated Reporting Council) <IR> Framework -ohjeistusta.

 

 

 

 

 

Kesko on mukana YK:n Global Compact -aloitteessa ja on kaikissa toimintamaissaan sitoutunut noudattamaan kymmentä yleisesti hyväksyttyä ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruptionvastaista toimintaa koskevaa periaatetta.

Mikko Helander
pääjohtaja

Vastuullisuuden organisointi Keskossa

Yhteiskuntavastuu kuuluu Keskossa jokapäiväiseen työhön. Käytännön toimenpiteet kuuluvat liiketoimintajohdon vastuulle. Raportointia sekä keskeisiä periaatteita käsitellään Keskon hallituksessa ja konsernijohtoryhmässä. Kehittämisestä, koordinoinnista ja raportoinnista vastaa konsernin yhteiskuntavastuu -yksikkö tukenaan ohjausryhmät. Yhteiskuntavastuutoimintoa johtaa yhteiskuntavastuusta, viestinnästä ja sidosryhmäsuhteista sekä brändin ja markkinoinnin ohjauksesta ja kehityksestä vastaava johtaja, joka kuuluu Keskon konsernijohtoryhmään.

Yhteiskuntavastuun ohjausryhmä

vastuullisuusjohtaja (pj.), toimialaedustajat, konsernin edustajat

 • kehittää konsernin yhteiskuntavastuuta ohjaavia periaatteita
 • ohjaa ja koordinoi käytännön toimenpiteitä
 • asettaa yhteiskuntavastuutyön tavoitteet ja seuraa sekä tarvittaessa tukee niiden toteutumista
Ympäristötoimintojen ohjausryhmä

konsernin yhteiskuntavastuu -yksikkö (pj.), asiantuntijaedustajat toimialoilta

 • kehittää konsernin ympäristönhallintaa
 • edistää parhaiden käytäntöjen jakamista konsernin sisällä
 • seuraa lainsäädännön muutoksia ympäristövastuun osalta
Vastuullisen hankinnan ohjausryhmä

konsernin yhteiskuntavastuu -yksikkö (pj.), asiantuntijaedustajat toimialoilta

 • kehittää konsernin vastuullisen hankinnan menettelyjä
 • edistää parhaiden hankintakäytäntöjen jakamista konsernin sisällä
 • seuraa lainsäädännön muutoksia hankinnan osalta
Steering group for local responsibility in operating countries

vastuullisuusjohtaja (pj.), toimintamaiden (muu kuin Suomi) tytäryhtiöiden edustajat

 • ohjaa vastuullisuusohjelman toteuttamista muissa toimintamaissa
 • kehittää paikallisia täydennyksiä vastuullisuusohjelmaan
 • edistää parhaiden käytäntöjen jakamista konsernin sisällä
Toimialakohtaisten vastuullisuuden ohjausryhmien

tehtävänä on konsernitasoisten ohjausryhmien asettamien tavoitteiden perusteella:

 • määritellä omat vastuullisuustavoitteensa
 • toimeenpanna ne oman toimialansa erityispiirteiden ja strategian mukaisesti
HR-johtoryhmä

johtaja, henkilöstö (pj.), toimialaedustajat, konsernin edustajat

 • valmistelee konsernin henkilöstöstrategian sekä yhteiset henkilöstöpoliittiset linjaukset
 • asettaa HR-toiminnon yhteiset tavoitteet sekä ohjaa ja koordinoi HR-toiminnan tavoitteiden toteutumista ja käytännön toimenpiteitä
 • ohjaa HR-prosessien ja -palveluiden kehittämistyötä sekä seuraa HR-prosessien ja -palveluiden laatua ja tehokkuutta

Yhteiskuntavastuun ohjaus Keskossa

#