Hae keskon vuosiraportista 2015

GRI-indeksi

GRI G4 -sisältöindeksi

TunnusGRI:n sisältöSijaintiPuutteetLisätiedotGlobal
Compact

Yleinen sisältö

 Strategia ja analyysi    
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Pääjohtajan katsaus      
G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Toimintaympäristömme,
Arvonluonnin kuvaus,
Kuuntelemme sidosryhmiämme,
Vastuullisuus-
ohjelma
     
 Organisaation taustakuvaus    
G4-3 Raportoivan organisaation nimi Kesko lyhyesti      
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit
sekä tuotteet ja palvelut
Kesko lyhyesti,
Toimialat lyhyesti
     
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti Kesko lyhyesti      
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta Kesko lyhyesti      
G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Kesko lyhyesti, Hyvinvointia yhteiskunnalle      
G4-8 Markkina-alueet Kesko lyhyesti      
G4-9 Raportoivan organisaation koko Kesko lyhyesti      
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti
ja sukupuolen mukaan jaoteltuna
Sosiaaliset vaikutukset - Henkilöstö Sukupuolen mukaista
jaottelua ei ole esitetty.
Tieto ei ole saatavissa.
Tavoitteena raportoida tieto 2016−2018.
Keskon henkilöstössä ei ole itsenäisiä yrittäjiä eikä toimittajien työvoima tai vuokratyövoima suorita merkittävää osaa työstä. Henkilöstömäärään ei liity merkittävää kausivaihtelua. x
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Sosiaaliset vaikutukset - Ihmisoikeudet     x
G4-12 Organisaation toimitusketju Toimintaympäristömme,
Ostokäytännöt
     
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Pääjohtajan katsaus, Kesko lyhyesti, Toimialat lyhyesti, Toimialat, Pörssitiedotteet 16.3.2015 ja 27.5.2015   Vuonna 2015 toimialarakennetta muutettiin. Anttila Oy myytiin.  
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Toimintaympäristömme      
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Vastuullisuuden johtaminen,
Vastuullisuuden seuranta ja ohjaus
     
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvonta-organisaatioissa Toiminta järjestöissä      
 Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat    
G4-17 Konsernin laskentaraja Tunnistetut olennaiset
yhteiskuntavastuun
näkökohdat
     
G4-18 Raportin sisällön määrittely Tunnistetut olennaiset
yhteiskuntavastuun
näkökohdat
     
G4-19 Olennaiset näkökohdat Tunnistetut olennaiset
yhteiskuntavastuun
näkökohdat,
Vastuullisuuden
seuranta ja ohjaus
     
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Tunnistetut olennaiset
yhteiskuntavastuun
näkökohdat
     
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella Tunnistetut olennaiset
yhteiskuntavastuun
näkökohdat
     
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Muutokset raportoitu
kyseisten tunnuslukujen
yhteydessä.
     
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Ei merkittäviä muutoksia.      
 Sidosryhmä-
vuorovaikutus
    
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Kuuntelemme sidosryhmiämme      
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Kuuntelemme sidosryhmiämme      
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Kuuntelemme sidosryhmiämme      
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Kuuntelemme sidosryhmiämme,
Tuotevastuu/Markki-
nointiviestintä
     
 Raportin kuvaus    
G4-28 Raportointijakso GRI-raportin kuvaus      
G4-29 Edellisen raportin päiväys GRI-raportin kuvaus      
G4-30 Raportin julkaisutiheys GRI-raportin kuvaus      
G4-31 Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja Yhteystiedot      
G4-32 GRI-sisältövertailu GRI G4-sisältöindeksi, GRI-raportin kuvaus      
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen GRI-raportin kuvaus,
Riippumaton varmennusraportti
     
 Hallinto    
 Hallintorakenne ja kokoonpano    
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2015      
G4-35 Vastuunjako Johtamismalli      
G4-36 Vastuuhenkilöt Talous- ja rahoitusjohtaja;
Yhteiskuntavastuusta, viestinnästä ja sidosryhmä-
suhteista vastaava johtaja
     

 

G4-37

 

Sidosryhmien konsultointi

Kuuntelemme sidosryhmiämme,
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2015
     
G4-38 Hallituksen kokoonpano Hallitus,
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2015
     
G4-39 Hallituksen puheenjohtajan asema Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2015      
G4-40 Hallituksen valinta Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2015      
G4-41 Eturistiriitojen välttäminen Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2015   Kesko noudattaa
Suomen listayhtiöiden
hallinnointi-
koodia.
 
 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä    
G4-42 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2015, Johtamismalli      
 Hallituksen pätevyyden ja suorituksen arviointi    
G4-44 Hallituksen suorituksen arviointi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2015 Raportoitu ainoastaan hallituksen itsearviointi.    
 Hallituksen rooli riskien hallinnassa    
G4-45 Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja hallinnassa Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2015      
G4-46 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2015      
G4-47 Riskiarviointien frekvenssi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2015      
 Hallituksen rooli yritysvastuu-
raportoinnissa
    
G4-48 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Johtamismalli      
 Hallituksen rooli taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun suorituksen arvioinnissa    
G4-49 Epäkohtien kommunikointi Kuuntelemme sidosryhmiämme,
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2015
     
 Palkitseminen ja kannusteet    
G4-51 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2015,
Palkka- ja palkkioselvitys 2015
     
 Liiketoiminnan eettisyys    
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Johtamismalli,
Vastuullisuuden seuranta
ja ohjaus/Vastuullinen toimija
    x
G4-58 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Vastuullisuuden seuranta
ja ohjaus/Vastuullinen toimija
    x

Erityinen sisältö

Erityinen sisältö raportoidaan olennaisiksi tunnistettujen näkökohtien osalta.
 Johtamistavan kuvaus    
  Johtamistavan kuvaukset (DMA) Vastuullisuuden seuranta ja ohjaus, Vastuullisuusohjelma, Johtamismalli      
 Taloudelliset vaikutukset    
 Taloudelliset tulokset    
G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Taloudelliset vaikutukset/Taloudelliset tulokset      
G4-EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan Taloudelliset vaikutukset/Taloudelliset tulokset Rahamääräisiä arvioita tai toteutumia ei ole raportoitu.   x
G4-EC3 Organisaation eläkesitoumusten kattavuus Taloudelliset vaikutukset/Taloudelliset tulokset      
G4-EC4 Julkiselta sektorilta saadut avustukset Taloudelliset vaikutukset/Taloudelliset tulokset      
 Välilliset taloudelliset vaikutukset    
G4-EC7 Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja vaikutukset Taloudelliset vaikutukset/Välilliset taloudelliset vaikutukset      
G4-EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Taloudelliset vaikutukset/Välilliset taloudelliset vaikutukset      
 Ostokäytännöt    
G4-EC9 Paikallisten ostojen osuus merkittävissä toimipaikoissa Taloudelliset vaikutukset/Ostokäytännöt      
 Ympäristö-
vaikutukset
    
 Energia    
G4-EN3 Organisaation oma energiankulutus Ympäristövaikutukset/Energia     x
G4-EN5 Energiaintensiteetti Ympäristövaikutukset/Energia     x
G4-EN6 Energiankulutuksen vähentäminen Ympäristövaikutukset/Energia     x
 Vesi    
G4-EN8 Kokonaisvedenotto vesilähteittäin Ympäristövaikutukset/Vesi     x
G4-EN9 Vesilähteet, joihin organisaation vedenotolla on merkittävä vaikutus Ympäristövaikutukset/Vesi     x
G4-EN10 Kierrätetyn ja uudelleenkäytetyn veden osuus ja kokonaismäärä Ympäristövaikutukset/Vesi     x
 Luonnon monimuotoisuus    
G4-EN11 Omistetut, vuokratut tai hallinnoidut toimipaikat, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla tai niiden läheisyydessä Ympäristövaikutukset/Luonnon
monimuotoisuus
    x
G4-EN12 Organisaation toiminnan, tuotteiden ja palvelujen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla Ympäristövaiku-
tukset/Luonnon
monimuotoisuus
    x
G4-EN13 Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt Ympäristövaiku-
tukset/Luonnon
monimuotoisuus
    x
G4-EN14 IUCN:n uhanalaisten lajien listalla tai kansallisilla suojeltavien lajien listoilla olevien lajien määrä organisaation vaikutuspiirissä olevilla alueilla jaoteltuna sukupuuttoonkuolemisriskin mukaan Ympäristövaiku-
tukset/Luonnon
monimuotoisuus
    x
 Päästöt    
G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1) Ympäristövaiku-
tukset/Päästöt
    x
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2) Ympäristövaiku-
tukset/Päästöt
    x
G4-EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 3) Ympäristövaiku-
tukset/Päästöt
    x
G4-EN18 Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti Ympäristövaiku-
tukset/Päästöt
    x
G4-EN19 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Ympäristövaiku-
tukset/Päästöt
Tarkastelua ei ole tehty CO2-ekvivalenttitonneina.   x
G4-EN21 Typenoksidien (NOx), rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan Ympäristövaiku-
tukset/Päästöt
    x
 Jätevedet ja jätteet    
G4-EN22 Päästöt vesistöön jaoteltuna päästölajeittain ja kohteen mukaan Ympäristövaiku-
tukset/Jätevedet
ja jätteet
  Keskon toiminnasta syntyvä
jätevesi menee kunnalliseen
viemäriverkostoon.
Keskon toiminnasta ei synny
GRI-ohjeistuksen tarkoittamia
päästöjä vesistöön.
x
G4-EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti Ympäristövaiku-
tukset/Jätevedet
ja jätteet
    x
G4-EN24 Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus Ympäristövaiku-
tukset/Jätevedet
ja jätteet
    x
 Tuotteet ja palvelut    
G4-EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus Vastuullisuusohjelma   GRI-indikaattori ei sovellu
Keskon toimintaan.
Keskolle olennaisia tietoja on
esitetty strategiaraportissa ja vastuullisuusohjelmassa.
 
G4-EN28 Kierrätettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien suhteellinen osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäin Ympäristövaikutukset/Jätevedet ja jätteet   GRI-indikaattori ei sovellu
Keskon toimintaan.
Keskolle olennaisia tietoja
esitetty strategiaraportissa ja kohdassa EN23.
 
 Toimittajien ympäristöarvioinnit    
G4-EN32 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti   Tieto ei ole saatavissa.
Tavoitteena
raportoida tieto 2016–2018.
  x
 Sosiaaliset vaikutukset    
 Henkilöstö ja työolosuhteet    
 Työllistäminen    
G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Sosiaaliset vaikutukset/Henkilöstö Lähtövaihtuvuutta ei ole raportoitu ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan.
Tieto ei ole saatavissa.
Tavoitteena
raportoida tieto 2016–2018.
  x
G4-LA2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölle merkittävissä toimipaikoissa Sosiaaliset vaikutukset/Henkilöstö  Lakisääteisen tason ylittäviä etuja ei ole raportoitu yksityiskohtaisesti. Vaihtelevat käytännöt eri toimintamaissa.    
 Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet    
G4-LA4 Uudelleenjärjestely-tilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika ja sen sisältyminen kollektiivisiin työehtosopimuksiin Sosiaaliset vaikutukset/Henkilöstö     x
 Työterveys ja -turvallisuus    
G4-LA5 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa Sosiaaliset vaikutukset/Henkilöstö Työntekijöiden prosenttiosuutta ei ole raportoitu.
Tieto ei saatavissa. Tavoitteena raportoida tieto 2016.
   
G4-LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteluna alueittain ja sukupuolen mukaan Sosiaaliset vaikutukset/Henkilöstö Raportointi ei kata toimittajia.
Ei raportoitu sukupuolen mukaan. Tieto ei saatavissa.
Tavoitteena raportoida 2016–2018.
   
 Koulutus    
G4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin Sosiaaliset vaikutukset/Henkilöstö Ei raportoitu sukupuolen
mukaan ja henkilöstö-
ryhmittäin.
Tieto ei ole saatavissa.
  x
G4-LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa Sosiaaliset vaikutukset/Henkilöstö      
G4-LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Sosiaaliset vaikutukset/Henkilöstö Ei raportoitu henkilöstö-
ryhmittäin.
Tieto ei ole saatavissa.
  x
 Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet    
G4-LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti Sosiaaliset vaikutukset/Henkilöstö Ei raportoitu ikäryhmän eikä vähemmistöryhmän mukaan.
Tieto ei ole saatavissa/olennainen.
Tavoitteena raportoida ikäryhmätieto 2016–2018.
  x
 Tasa-arvoinen palkitseminen    
G4-LA13 Naisten ja miesten peruspalkkojen ja palkitsemisen suhde henkilöstöryhmittäin merkittävissä toimipaikoissa Sosiaaliset vaikutukset/Henkilöstö Miesten ja naisten
peruspalkkojen
suhdetta ei ole raportoitu.
Tieto ei ole saatavissa.
Tavoitteena raportoida tieto 2016–2018.
  x
 Toimittajien työolojen arviointi    
G4-LA14 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti Sosiaaliset vaikutukset/Ihmisoikeudet Arvioitujen toimittajien prosenttiosuutta ei ole erikseen raportoitu uusista toimittajista, vaan
kaikista riskimaatoimitta-
jista.
   
G4-LA15 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset työoloihin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet Sosiaaliset vaikutukset/Ihmisoikeudet      
 Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit    
G4-LA16 Työoloihin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä   Näkökohta tunnistettu
olennaiseksi. Tieto ei saatavissa. Tavoitteena raportoida tieto 2018–2020.
   
 Ihmisoikeudet    
 Syrjinnän kielto    
G4-HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Sosiaaliset vaikutukset/Ihmisoikeudet     x
 Yhdistymisen vapaus ja työehto-
sopimusoikeudet
    
G4-HR4 Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta yhdistymisen vapautta ja oikeutta kollektiivisesti neuvoteltuihin työehtosopimuksiin on rikottu tai sen on tunnistettu olevan vaarassa olla toteutumatta, ja näiden oikeuksien tukemiseksi toteutetut toimenpiteet Sosiaaliset vaikutukset /Ihmisoikeudet,
Vastuullisuuden seuranta ja ohjaus
  Keskossa ei ole tunnistettu toimintoja, joissa yhdistymisen vapautta ja oikeutta kollektiivisesti neuvoteltuihin työehtosopimuksiin olisi rikottu tai sen olisi tunnistettu olevan vaarassa olla toteutumatta. x
 Ihmisoikeus-
arvioinnit
    
G4-HR9 Lukumäärä ja prosenttiosuus toiminnoista, joissa on toteutettu ihmisoikeuksien läpikäynti tai vaikutusarviointi Sosiaaliset vaikutukset/Ihmisoikeudet Konsernin ihmisoikeusarviointi valmistuu 2016. Keskeisiksi arviointikohteiksi on tunnistettu asiakkaat, henkilöstö, toimitusketjut ja lähitoimintaympäristö.   x
 Toimittajien ihmisoikeus-
arvioinnit
    
G4-HR10 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ihmisoikeuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti Sosiaaliset vaikutukset/Ihmisoikeudet Arvioitujen toimittajien prosenttiosuutta ei ole erikseen raportoitu uusista toimittajista, vaan
kaikista riskimaatoimitta-
jista.
  x
G4-HR11 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet Sosiaaliset vaikutukset/Ihmisoikeudet     x
 Ihmisoikeuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit    
G4-HR12 Ihmisoikeuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä   Näkökohta tunnistettu olennaiseksi.
Tieto ei saatavissa. Raportointia kehitetään BSCI:n valitusmekanismin
kehittämisen aikataulussa.
  x
 Yhteiskunta    
 Korruption-
vastaisuus
    
G4-SO3 Lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden lukumäärä ja prosenttiosuus sekä tunnistetut merkittävät riskit Sosiaaliset vaikutukset/Yhteiskunta

Arviointien määrää ja prosenttiosuuksia ei ole raportoitu. Korruptioon liittyviä riskejä ei ole yksityiskohtaisesti eritelty.

Korruptioon liittyviä riskejä
käsitellään osana Keskon riskienhallintaa.
Keskeisiä riskejä tunnistetaan ja
arvioidaan säännöllisesti vuoden aikana.
x
G4-SO4 Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Sosiaaliset vaikutukset/Yhteiskunta Prosenttiosuuksia ei ole raportoitu.
Tieto ei ole saatavissa.
  x
G4-SO5 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Sosiaaliset vaikutukset/Yhteiskunta     x
  Poliittinen vaikuttaminen        
G4-SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain Sosiaaliset vaikutukset/Yhteiskunta     x
 Kilpailun rajoitukset    
G4-SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset Sosiaaliset vaikutukset/Yhteiskunta      
 Määräysten-
mukaisuus
    
G4-SO8 Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä Sosiaaliset vaikutukset/Yhteiskunta      
 Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit    
G4-SO11 Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä   Näkökohta tunnistettu olennaiseksi.
Seuraamme raportointikäytännön
kehittymistä.
   
 Tuotevastuu    
 Asiakkaiden terveys ja turvallisuus    
G4-PR1 Prosenttiosuus merkittävistä tuotteista ja palveluista, joiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten parantaminen on arvioitu Sosiaaliset vaikutukset/Tuotevastuu Prosenttiosuuksia ei ole raportoitu.
Tieto ei ole saatavissa.
   
G4-PR2 Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan Sosiaaliset vaikutukset/Tuotevastuu      
 Tuote- ja palvelutiedot    
G4-PR3 Organisaation tuotteiden ja palvelujen pakollisen tuoteinformaation ja -merkintöjen tyypit sekä prosenttiosuus tärkeimmistä tuotteista ja palveluista, joita nämä vaatimukset koskevat Sosiaaliset vaikutukset/Tuotevastuu      
G4-PR4 Tuote- ja palveluinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan Sosiaaliset vaikutukset/Tuotevastuu      
G4-PR5 Asiakastyytyväisyys-tutkimusten tulokset Sosiaaliset vaikutukset/Tuotevastuu      
 Markkinointi-
viestintä
    
G4-PR6 Kiellettyjen tai kiistanalaisten tuotteiden myynti Sosiaaliset vaikutukset/Tuotevastuu      
G4-PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan Sosiaaliset vaikutukset/Tuotevastuu      
 Asiakkaiden yksityisyyden suoja    
G4-PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä Sosiaaliset vaikutukset/Tuotevastuu      
 Määräysten-
mukaisuus
    
G4-PR9 Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien sakkojen rahamääräinen arvo Sosiaaliset vaikutukset/Tuotevastuu